[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số kỹ thuật lọc gói tin trong IP

[/kythuat]
[tomtat]
Một số kỹ thuật lọc gói tin trong IP
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT TRONG MẠNG IP
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. An toàn và bảo mật là gì? [11]
1.1.2. Các nguy cơ gây mất an toàn [11]
1.2. Các kiểu tấn công mạng IP [2]
1.2.1. Các kỹ thuật bắt thông tin
1.2.2. Tấn công xâm nhập mạng
1.2.3. Tấn công từ chối dịch vụ DoS, DdoS [6]
1.3. Các biện pháp bảo vệ an toàn mạng
1.3.1. An toàn trung chuyển (Transit Security)
1.3.1.1. Các mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Network) [11]
1.3.1.2. Giải pháp mật mã thông tin (Cryptography) [2]
1.3.2. Giải pháp kiểm soát lưu lượng (Traffic Regulation)
1.3.2.1. Giải pháp phát hiện và phòng tránh xâm nhập [3]
1.3.2.2. Giải pháp kỹ thuật bức tường lửa (Firewall technology) [5]
Chương 2: KỸ THUẬT LỌC GÓI TIN
2.1. Kỹ thuật lọc gói tin
2.2. Kỹ thuật lọc gói tin tĩnh
2.2.1. Giải thuật lọc gói tĩnh [4]
2.2.2. Lọc gói dựa trên tiêu đề TCP/UDP
2.2.3. Lọc gói dựa trên tiêu đề của gói tin IP
2.2.4. Mặc định từ chối so với mặc định cho phép
2.3. Kỹ thuật lọc gói tin động
2.3.1. Giải thuật lọc gói tin động [4]
2.3.2. Theo dõi trạng thái
2.3.3. Lưu giữ và kiểm tra trạng thái
2.3.4. Theo dõi số trình tự của TCP
2.3.5. Kiểm tra giao thức
2.4. Sự khác nhau giữa kỹ thuật lọc gói tin tĩnh và kỹ thuật lọc gói tin động
Chương 3: XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM BỨC TƯỜNG LỬA
3.1. Phân tích bài toán
3.1.1. Xây dựng chính sách lọc gói tin tĩnh
3.1.2. Xây dựng chính sách lọc gói tin động
3.2. Phân tích lựa chọn công cụ
3.3. Kết quả thử nghiệm thực thi chương trình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan