[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giao thức truyền thông thời gian thực và ứng dụng xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đa điểm trên mạng Internet

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giao thức truyền thông thời gian thực và ứng dụng xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đa điểm trên mạng Internet
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
1.1. HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
1.1.1. Hội nghị truyền hình
1.1.2. Những vấn đề cơ bản của việc truyền thông tin âm thanh và hình ảnh
1.1.3. Các kênh có thể dùng cho hội nghị truyền hình
1.1.4. Công nghệ truyền thông đa phương tiện thời gian thực
1.2. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN HÌNH TRÊN MẠNG
1.2.1. Khái niệm QoS
1.2.2. Yêu cầu QoS cho truyền thông đa phương tiện
1.2.3. Đặc điểm vận chuyển lưu lượng kiểu “Cố gắng tối đa”
1.2.4. Băng thông
1.2.5. Độ trễ và biến thiên độ trễ
1.2.6. Tỉ lệ mất mát gói tin
1.2.7. Một số tham số khác
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG THỜI GIAN THỰC
2.1. GIAO THỨC STREAMING
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Kiến trúc hệ thống streaming thời gian thực
2.1.3. Phân lớp giao thức trong hệ thống streaming thời gian thực
2.2. GIAO THỨC RTP
2.2.1. Cấu trúc của header của RTP
2.2.2. Ghép kênh RTP
2.2.3. Mở rộng Header cho RTP
2.3. GIAO THỨC RTCP
2.3.1. Giao thức điều khiển luồng RTCP
2.3.2. Quá trình truyền và nhận gói tin RTCP
2.4. GIAO THỨC RTSP
2.5. MỐI QUAN HỆ GIỮA RTSP, RTP VÀ RTCP
2.6. CHUẨN H323
2.6.1. Chồng giao thức H.323
2.6.2. Các thành phần trong hệ thống H.323
2.7. GIAO THỨC RTMP.
2.7.1. Giới thiệu
2.7.2. Nguyên tắc hoạt động
2.7.3. Quá trình bắt tay
2.7.4. Tiêu đề RTMP
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN ĐA ĐIỂM QUA MẠNG INTERNET
3.1. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ STREAMING XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP ĐA ĐIỂM
3.2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG
3.2.1. Phân tích nhu cầu
3.2.2. Đặc tả các yêu cầu hệ thống
3.3.3. Đặc tả chức năng
3.3. THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG TIN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ STREAMING
3.4. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN THỰC
3.5. THIẾT KẾ VAI TRÒ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH TẬP HUẤN
3.6. MỘT SỐ KẾT QUẢ
3.6.1. Quản lý người dùng
3.6.2. Phân hệ truyền dữ liệu đa phương tiện thời gian thực qua mạng IP
3.6.3. Phân hệ nhận dữ liệu đa phương tiện thời gian thực qua mạng IP
3.6.3. Phân hệ kết nối camera HD với mạng .
3.7. TÍNH BẢO MẬT
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan