[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp xây dựng rào cản đối với hàng nhập khẩu qua thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp xây dựng rào cản đối với hàng nhập khẩu qua thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ RÀO CẢN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU
1.1. HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP
1.1.1. Nhập khẩu và mục tiêu của nhập khẩu
1.1.1.1. Nhập khẩu
1.1.1.2. Mục tiêu nhập khẩu
1.1.2. Những hoạt động liên quan đến nhập khẩu
1.1.2.1. Nguyên nhân thúc đẩy hoạt động nhập khẩu
1.1.2.2. Các hình thức nhập khẩu trong thương mại quốc tế
1.2. RÀO CẢN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
1.2.1. Khái niệm rào cản thương mại
1.2.2. Rào cản đối với hàng hóa nhập khẩu
1.2.2.1. Hàng rào thuế quan
1.2.2.2. Các hàng rào phi thuế quan
1.2.3. Tác dụng của rào cản hàng nhập khẩu
1.2.4. Các nhân tố XD rào cản hàng nhập khẩu
1.2.5. Kinh nghiệm XD rào cản của một số nước trên thế giới
1.2.5.1. Kinh nghiệm xây dựng rào cản kỹ thuật ở TQ
1.2.5.2. Rào cản về dán nhãn sản phẩm rau quả tươi Canada
1.2.5.3. Rào cản hàng nhập khẩu vào nước Mỹ
1.2.5.4. Kinh nghiệm xây dựng rào cản nhập khẩu ở Thái Lan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RÀO CẢN HÀNG NK VÀO TP.HCM.
2.1. TỔNG QUAN VỀ DN NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM
2.1.1. Giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.2. Tổng quan về các DN nhập khẩu trên địa bàn TP.HCM
2.1.2.1. Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu ở TP. HCM
2.1.2.2. Các doanh nghiệp FDI nhập khẩu tại TP.HCM
2.2. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
2.2.1. Tình hình nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh
2.2.2. Tình hình nhập khẩu của doanh nghiệp FDI thành phố Hồ Chí Minh
2.3. RÀO CẢN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU
2.3.1. Rào cản cấm nhập khẩu
2.3.2. Rào cản cấp phép nhập khẩu
2.3.3. Rào cản nhập khẩu khác
2.3.3.1. Chế độ hạn ngạch thuế quan
2.3.3.2. Rào cản chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động
2.3.3.3. Rào cản phòng vệ thương mại
2.3.3.4. Rào cản cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu
2.3.3.5. Rào cản định giá hải quan
2.3.3.6. Rào cản các qui định về vệ sinh, nhãn mác..
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÁC ĐỘNG CỦA RÀO CẢN HÀNG NK
2.4.1. Mặt tích cực
2.4.2. Mặt hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ XD RÀO CẢN VÀO VN
3.1. CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ GIẢM RÀO CẢN CỦA VIỆT NAM
3.2. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ XD RÀO CẢN HÀNG NK VÀO TP.HCM
3.2.1. Giải pháp vĩ mô của nhà nước
3.2.1.1. Giải pháp về thuế quan
3.2.1.2. Giải pháp sử dụng bảo hộ để bảo vệ nền sản xuất trong nước
3.2.1.3. Giải pháp về đối với hoạt động cấp phép
3.2.1.4. Giải pháp thực hiện thanh tra, kiểm tra và kiểm soát
3.2.1.5. Giải pháp khác
3.2.2. Giải pháp vi mô
3.2.2.1. Giải pháp kiểm soát nhập khẩu FDI của TP.HCM
3.2.2.2. Giải pháp kiểm soát đối với doanh nghiệp nhập khẩu FDI
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Đối nhà nước
3.3.2. Đối với hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp
3.3.3. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan