[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ đời sống trên các công trình biển ngành dầu khí Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ đời sống trên các công trình biển ngành dầu khí Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH BIỂN CỦA NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
1.1 Cơ sở lý luận của chất lượng dịch vụ
1.1.1 Tổng quan về chất lượng
1.1.2.1 Khái niệm về chất lượng
1.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
1.1.2.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng
1.1.3 Tổng quan về dịch vụ
1.1.3.1 Khái niệm về dịch vụ
1.1.3.2 Đặc điểm của dịch vụ
1.1.4 Chất lượng dịch vụ
1.1.4.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ
1.1.4.2 Đặc điểm của chất lượng dịch vụ
1.1.4.3 Các thành phần cấu thành chất lượng dịch vụ theo quan điểm của Parasuraman
1.1.4.4 Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ
1.1.4.5 Mô hình chất lượng dịch vụ của Gronroos
1.1.5 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng.
1.1.6 Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng (Customer Satisfaction Measure - CMS)
1.1.6.1 Khái niệm về khách hàng
1.1.6.2 Khái niệm CSM
1.1.6.3 Mục tiêu của CSM
1.1.6.4 Quy trình thực hiện đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
1.2 Dịch vụ đời sống trên các công trình biển của ngành dầu khí Việt Nam
1.2.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của ngành dầu khí thế giới
1.2.2 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của ngành dầu khí tại Việt Nam
1.2.3 Tổng quan về dịch vụ đời sống trên các công trình biển của ngành dầu khí Việt Nam
1.3 Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH BIỂN CỦA NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu và đánh giá năng lực nội tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đời sống
2.2 Đo lường sự hài lòng của khách hàng
2.3 Phân tích những thực trạng còn tồn tại và những nguyên nhân trong chất lượng dịch vụ đời sống hiện nay
2.4 Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DVĐS TRÊN CÁC CTB CỦA NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM
3.1 Các giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp.
3.1.1 Đào tạo, phát triển và quản trị nguồn nhân lực
3.1.2 Giải pháp về đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp.
3.2 Các giải pháp cơp bản khác
3.2.1 Chất lượng bữa ăn
3.2.2 Mức độ tin cậy
3.2.3 Phương tiện vật chất hữu hình
3.2.4 Khả năng đáp ứng, mức độ đồng cảm và năng lực phục vụ
3.3 Các giải pháp về an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý chất thải bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
3.3.1 Giải pháp về an toàn vệ sinh thực phẩm
3.3.2 Giải pháp về xử lý chất thải bảo vệ môi trường
3.3.3 Giải pháp về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
3.4 Khuyến nghị
3.4.1 Với các nhà cung ứng dịch vụ đời sống
3.4.2 Với các chủ đầu tư các công trình dầu khí.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan