[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tại công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tại công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI
1.1. Cơ sở lý luận
1.2. Cơ sở thực tiễn
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách
2.3.2. Hệ thống tiêu chí
2.3.3. Mô tả các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1 Khái quát về công tác vận tải của Thái Nguyên
3.1.2. Các vấn đề giao thông đô thị và VTHK tại tỉnh Thái Nguyên
3.1.3. Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3.2. Hiện trạng về hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tại Công ty cổ phân vận tải Thái Nguyên
3.2.1. Hiện trạng tuyến vận tải
3.2.2. Hiện trạng đoàn phương tiện
3.2.3. Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ xe khách
3.2.4. Hiện trạng quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô
3.2.5. Hiện trạng quản lý của công ty
3.3. Đánh giá về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tại Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3.3.1. Đánh giá theo tiêu chí tính nhanh chóng, kịp thời
3.3.2. Đánh giá theo tiêu chí an toàn
3.3.3. Đánh giá theo tiêu chí tính kinh tế
3.3.4. Đánh giá các tiêu chí chưa lượng hóa được.
3.3.5. Kết luận về kết quả khảo sát
3.4. Các tồn tại trong công tác quản lý chất lượng vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tại Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3.4.1. Tồn tại trong chính sách quản lý của nhà nước về vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô
3.4.2. Tồn tại trong công tác kiểm tra, kiểm soát
3.4.3. Tồn tại trong chính sách quản lý của công ty về vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Định hướng và mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh tại Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh tại Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan