[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhành Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhành Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÂN HÀNG
1.1. Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng
1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực
1.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng trong giai đoạn hiện nay
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng
1.1.4. Yêu cầu của nguồn nhân lực làm việc trong ngân hàng
1.2.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở một số ngân hàng trong nước và bài học đối với BIDV chi nhánh Bắc Kạn
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Chọn địa điểm nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp
2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.3.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC KẠN
3.1. Giới thiệu về BIDV chi nhánh Bắc Kạn
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của BIDV chi nhánh Bắc Kạn
3.1.3. Tình hình hoạt động của BIDV chi nhánh Bắc Kạn
3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn
3.2.1. Quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực
3.2.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn
3.2.3. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC KẠN
4.1. Chiến lược phát triển của BIDV và BIDV chi nhánh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020
4.1.1. Chiến lược phát triển của BIDV
4.1.2. Chiến lược phát triển của BIDV chi nhánh Bắc Kạn
4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn
4.2.1. Tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong Chi nhánh, tạo động lực cho người lao động
4.2.3. Xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn đến năm 2020
4.2.4. Sử dụng công cụ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan