[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần CNG Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần CNG Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Các khái niệm, bản chất và ý nghĩa của hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp.      
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2 Khái niệm về kết quả sản xuất kinh doanh
1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.4 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.2 Các quan điểm cơ bản đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Bảo đảm tính toàn diện, tính hệ thống trong việc xem xét hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.2 Bảo đảm sự thống nhất giữa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội
1.2.3 Bảo đảm kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động và giữ gìn được bản sắc dân tộc
1.2.4 Đánh giá hiệu quả kinh doanh phải căn cứ vào kết quả cuối cùng cả về hiện vật và giá trị
1.3 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM    
2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần CNG Việt Nam
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.2 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
2.1.4 Sản phẩm của Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam
2.2 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP CNG Việt Nam
2.2.1 Nhóm hiệu quả kinh tế chung
2.2.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả của vốn sản xuất kinh doanh
2.2.3 Nhóm các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động
2.2.4 Chỉ tiêu hiệu quả về mặt kinh tế xã hội
2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
2.4 Đánh giá điểm mạnh, yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.4.1 Điểm mạnh
2.4.2 Điểm hạn chế
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
3.1 Định hướng và Phát triển của Công ty cổ phần CNG Việt Nam
3.1.1 Mục tiêu tổng quát    
3.1.2 Định hướng và phát triển của CNG VietNam
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam
3.2.1 Nhóm giải pháp về tăng doanh thu
3.2.2 Nhóm giải pháp để giảm chi phí
3.2.3 Nhóm giải pháp để tăng lợi nhuận
3.3 Kiến nghị
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan