[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Phương Nam đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Phương Nam đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Năng lực cạnh tranh 
1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh      
1.1.2 Năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp   
1.1.3 Các công cụ sử dụng để đánh giá và đề ra giải pháp
1.2 Tổng quan về du lịch và ngành kinh doanh khách sạn 
1.2.1 Khái niệm về du lịch  
1.2.2 Sản phẩm du lịch  
1.2.3 Những đặc trưng cơ bản của sản phẫm du lịch 
1.2.4 Khái niệm về kinh doanh khách sạn 
1.2.5 Đặc điểm của kinh doanh khách sạn
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM
2.1 Tổng quan về khách sạn 
2.1.1 Lịch sử hình thành và qui mô
2.1.2 Sứ mạng và định hướng phát triển 
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhân sự  
2.1.4 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 
2.1.5 Nhân sự 
2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh chung của khách sạn 
2.1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh các bộ phận 
2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tại khách sạn
2.2.1 Các yếu tố bên ngoài
2.2.2 Phân tích các yếu tố vi mô theo mô hình 5 áp lực cạnh tranh
2.2.3 Các yếu tố bên trong 
2.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh tại khách sạn
2.3.1 Thực trạng phát triển của khách sạn hiện nay
2.3.2 Phân tích  và đánh giá năng lực cạnh tranh của khách sạn
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2020
3.1 Phương hướng và mục tiêu của khách sạn đến năm 2020
3.2 Một số giải pháp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh tại khách sạn
3.2.1 Hình thành các giải pháp từ ma trận SWOT
3.2.2 Lựa chọn các giải pháp qua các ma trận định lượng QSPM
3.2.3 Triển khai các giải pháp đã lựa chọn để nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Phương Nam từ năm 2013 đến năm 2020
3.3 Một số kiến nghị với Sở du lịch Việt Nam
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan