[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1 Tính đặc thù trong cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.1.2 Các nhân tố tác động đến cạnh tranh của các ngân hàng thương mại
1.2 ỨNG DỤNG MA TRẬN SWOT ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ
1.2.1 Nguồn gốc phân tích mô hình Swot
1.2.2 Vai trò và ý nghĩa của Swot
1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
1.3.1 Kinh nghiệm của các ngân hàng trong nước
1.3.2 Kinh nghiệm của các ngân hàng trên thế giới
1.3.3 Bài học kinh nghiệm quản lý kinh doanh của SHB
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN - HÀ NỘI TỪ KHI NGÂN HÀNG NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ
2.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM
2.1.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng trong hội nhập
2.1.2 Nâng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong thời gian tới
2.2 GIAI ĐOẠN NGÂN HÀNG TMCP NÔNG THÔN NHƠN ÁI
2.2.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP nông thôn Nhơn Ái
2.2.2 Cơ hội thách thức, nội lực và khả năng cạnh tranh của NCB
2.2.3 Những nguy cơ và thách thức
2.2.4 Những điểm mạnh và nội lực
2.2.5 Điểm yếu của ngân hàng Nhơn Ái
2.3 GIAI ĐOẠN SAU KHI CHUYỂN ĐỔI LÊN NGÂN HÀNG TMCP ĐÔ THỊ
2.3.1 Cơ hội thách thức, nội lực và khả năng cạnh tranh của SHB
2.3.2 Những nguy cơ và thách thức
2.3.3 Những điểm mạnh và nội lực
2.3.4 Điểm yếu của ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của SHB qua các năm
2.4.1 Tình hình huy động vốn
2.4.2 Tình hình hoạt động tín dụng
2.4.3 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của SHB
2.5 Các sản phẩm và dịch vụ
2.5.1 Họat động kinh doanh ngoại tệ và thanh tóan
2.5.2 Dịch vụ thẻ ATM
2.6 Nhận xét
2.6.1 Những mặt thuận lợi đã đạt được
2.6.2 Những khó khăn và hạn chế
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI SAU KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ
3.1 Chiến lược hoạt động kinh doanh 2008-2010
3.1.1 Tầm nhìn chiến lược của SHB
3.1.2 Chiến lược phát triển kinh doanh của SHB
3.2 Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2008-2010
3.2.1 Lĩnh vực ngân hàng cá nhân
3.2.1.1 Cơ sở khách hàng
3.2.1.2 Marketing khách hàng
3.2.1.3 Chiến lược phát triển nghiệp vụ ngân hàng cá nhân
3.2.2 Lĩnh vực ngân hàng phục vụ doanh nghiệp
3.2.2.1 Tổng quát và cơ sở khách hàng doanh nghiệp
3.2.2.2 Chiến lược phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán buôn
3.2.2.3 Chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn và ngoại tệ
3.2.2.4 Quản lý thanh khoản và thị trường liên ngân hàng
3.2.2.5 Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh giấy tờ có giá và ngoại hối
3.2.3 Lĩnh vực phát triển mạng lưới và kênh phân phối
3.2.3.1 Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và các điểm giao dịch
3.2.3.2 Hệ thống máy rút tiền tự động ATM và hệ thống giao dịch từ xa
3.2.4 Lĩnh vực công nghệ thông tin
3.2.5 Mô hình quản trị rủi ro và lĩnh vực quarnn lý và kiểm soát rủi ro
3.2.5.1 Quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khỏan
3.2.5.2 Quản trị rủi ro thị trường và rủi ro họat động
3.2.6 Lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và XD thương hiệu
3.2.7 Lĩnh vực tài chính kế toán và tổ chức bộ máy điều hành kinh doanh.
3.3 NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NGAY SAU KHI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỪ NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ
3.3.1 Định hướng phát triển của SHB
3.3.2 Chọn lựa khách hàng mục tiêu và đưa ra những sản phẩm dịch vụ mới
3.3.3 Thực hiện tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao vốn nội lực của SHB
3.3.4 Chiến lược mở rộng và phát triển mạng lưới trên cả nước
3.3.5 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của SHB
3.3.5.1 Cạnh tranh bằng chất lượng
3.3.5.2 Cạnh tranh bằng giá cả
3.3.5.3 Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối hiện đại
3.3.5.4 Năng lực cạnh tranh hiện nay của SHB thường tập trung vào các biện Pháp cơ bản
3.3.5.5 Cạnh tranh ngân hàng bằng cách phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại
3.4 KIẾN NGHỊ
3.4.1 Đối với ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội
3.4.2 Đối với chính quyền địa phương
3.4.3 Đối với Ngân hàng Nhà Nước là cơ quan quản lý
3.5 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan