[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp tại chi Cục Thuế quận Tân Phú

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp tại chi Cục Thuế quận Tân Phú
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.1 Chất lượng dịch vụ và đo lường chất lượng dịch vụ
2.1.1 Chất lượng dịch vụ
2.1.2 Đo lường chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL
2.1.2.1 Mô hình SERVQUAL (Service Quality)
2.1.2.2 Thành phần chất lượng dịch vụ
2.2 Sự hài lòng của khách hàng
2.3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
2.4 Các nghiên cứu trước về đo lường chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
CHƯƠNG 3: DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TẠI VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT
3.1 Dịch vụ kê khai thuế qua mạng
3.1.1 Mô hình tổng thể ứng dụng
3.1.2 Điều kiện sử dụng
3.1.3 Quy trình đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng
3.1.4 Những tiện ích khi kê khai thuế qua mạng internet
3.2 Công tác kê khai thuế qua mạng tại Chi Cục Thuế Quận Tân Phú trong thời gian qua.
3.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết
3.4 Phương pháp phân tích
3.4.1 Nghiên cứu định tính
3.4.2 Nghiên cứu định lượng
3.4.3 Xây dựng thang đo
3.4.3.1 Thang đo thành phần “Mức độ an toàn, bảo mật số liệu khi kê khai qua mạng”
3.4.3.2 Thang đo thành phần “Mức độ thực hiện khi kê khai qua mạng”
3.4.3.3 Thang đo thành phần “Lợi ích mang lại khi kê khai qua mạng”
3.4.3.4 Thang đo thành phần “Năng lực phục vụ của công chức thuế”
3.4.3.5 Thang đo thành phần “Trang thiết bị, cơ sở vật chất”
3.4.3.6 Thang đo thành phần “Yếu tố xã hội”
3.4.3.7 Thang đo thành phần “Mức độ hài lòng của người nộp thuế”
3.4.4 Phương pháp xử lý dữ liệu
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Phân tích dữ liệu
4.1.1 Mô tả mẫu
4.1.2 Đánh giá các thang đo
4.1.2.1 Đánh giá thang đo qua hệ số tin cậy Cronbach Alpha
4.1.2.2 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA
4.1.3 Điều chỉnh mô hình lý thuyết
4.1.4 Kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu bằng phương pháp phân tích hồi quy bội
4.2 Đánh giá chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi Cục thuế Tân Phú
4.2.1 Đánh giá mức độ hài lòng chung
4.2.2 Đánh giá sự hài lòng về Lợi ích mang lại
4.2.3 Đánh giá sự hài lòng về Năng lực phục vụ
4.2.4 Đánh giá sự hài lòng về Thủ tục và quy trình
4.2.5 Đánh giá sự hài lòng về Đáp ứng nghiệp vụ
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ
5.1 Mục tiêu xây dựng các giải pháp
5.2 Các Giải pháp đề xuất:
5.2.1 Về thành phần “Lợi ích mang lại”
5.2.2 Về thành phần “Năng lực phục vụ”
5.2.3 Về thành phần “Thủ tục và quy trình”
5.2.4 Về thành phần “Đáp ứng nghiệp vụ”
5.3 Hạn chế và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo
5.3.1 Hạn chế
5.3.2 Gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan