[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp điều khiển tựa theo thụ động (Passivity- based) để điều khiển máy phát điện không đồng bộ 3 pha nguồn kép

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp điều khiển tựa theo thụ động (Passivity- based) để điều khiển máy phát điện không đồng bộ 3 pha nguồn kép
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN VÀ ÁP DỤNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ.
1.1. Tổng quan về hệ thống điều khiển phi tuyến.
1.1.1. Phương pháp điều khiển phân tích mặt phẳng pha.
1.1.2. Kỹ thuật Gain scheduling.
1.1.3. Điều khiển tuyến tính hóa chính xác.
1.1.4. Phương pháp điều khiển dựa trên thụ động (Passivity Based Control).
1.2 Tổng quan và mô hình hệ thống của máy phát điện sƣ́c gió.
1.2.1 Tổng quan về máy phát điện sức gió.
1.2.2 Các phương pháp điều khiển phía máy phát
Chương 2. XÂY DỰNG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN.
2.1. Mô hình toán học, cấu trúc điều khiển phía máy phát và phía lưới của hệ thống phát điện chạy sức gió
2.1.1. Khái quát về hệ thống máy phát điện chạy sức gió sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép.
2.2.1. Mô hình toán học phía máy phát và phía lưới
2.2.1.1. Mô hình và các biến điều khiển phía máy phát
2.2.1.2. Mô hình và các biến điều khiển phía lưới
Chương 3. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN PASSIVITY – BASED.
3.1. Cơ sở lý luận phương pháp điều khiển Passivity – Based
3.1.1 Hệ Euler – Lagrange.
3.1.2. Nguyên lý điều khiển dựa trên thụ động (PBC)
3.1.3. Phương trình Euler-Lagrange.
3.1.4. Các đặc tính của hệ EL
3.1.5. Đặc tính ổn định của hệ EL
3.2. Áp dụng phương pháp Passivity – Bases để thiết kế hệ thống điều khiển phía máy phát.
3.2.1. Áp dụng phương pháp Passivity – Based thiết kế bộ điều chỉnh dòng
3.2.2. Tổng hợp bộ điều chỉnh thành phần ird trên miền liên tục
3.2.3. Tổng hợp bộ điều chỉnh thành phần irq trên miền liên tục
3.2.4. Chuyển bộ điều khiển dòng PBC phía máy phát sang dạng số.
3.3. Thiết kế hệ thống điều khiển phía lưới.
3.3.1. Mô hình trạng thái liên tục phía lưới.
3.3.2. Các biến điều khiển phía lưới
3.3.3. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng phía lưới
Chương 4: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
4.1. Sơ đồ mô phỏng
4.2. Kết quả mô phỏng
4.3. Nhận xét kết quả
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan