[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động bàn máy gia công tia lửa điện CNC

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động bàn máy gia công tia lửa điện CNC
MỤC LỤC
NỘI DUNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN CNC
1.1. Lý thuyết gia công tia lửa điện CNC
1.1.1. Lịch sử phát triển của máy gia công tia lửa điện CNC
1.1.2. Nguyên lý gia công bằng tia lửa điện
1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá
1.2. Giới thiệu tổng quan máy EDM
1.2.1. Giới thiệu sơ đồ
1.2.2. Các khâu quan trọng trong sơ đồ
1.3. Hệ thống đo lường trong máy EDM
1.3.1. Cảm biến vị trí, tốc độ
1.3.2. Các phương pháp đo vị trí
1.3.3. Hệ điều khiển các chuyển động
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG BÀN
2.1. Các yêu cầu của truyền động bàn máy gia công tia lửa điện CNC
2.1.1. Phạm vi điều chỉnh tốc độ
2.1.2. Độ trơn điều chỉnh tốc độ
2.1.3.Độ ổn định tốc độ
2.1.4. Đặc tính phụ tải
2.1.5. Độ chính xác vị trí
2.2. Các hệ truyền động bàn trong máy gia công tia lửa điện CNC
2.2.1. Truyền động thuỷ lực
2.2.2. Hệ truyền động dùng động cơ bước
2.2.3. Hệ truyền động dùng động cơ tuyến tính
2.2.4. Hệ truyền động dùng động cơ AC servo(AC servo motor)
2.2.5. Hệ truyền động dùng động cơ servo một chiều(DC servo motor)
2.2.6. Hệ truyền động Thyristor - động cơ (T- Đ)
2.2.7. Hệ truyền động xung điện áp động cơ điện một chiều
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP HỆ TRUYỀN ĐỘNG BÀN
3.1. Sơ đồ khối
3.1.1. Giới thiệu sơ đồ
3.1.2. Thiết kế mạch tạo xung điều khiển đảo chiều
3.2. Tổng hợp hệ thống
3.2.1. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống
3.2.2. Hàm số truyền các khâu trong sơ đồ
3.2.3. Tổng hợp hệ điều khiển
3.3. Mô phỏng hệ truyền động bàn máy EDM khi sử dụng bộ điều khiển PD
3.3.1. Tính toán các thông số hệ truyền động
3.3.2. Xây dựng sơ đồ mô phỏng hệ điều khiển bàn máy gia công tia lửa điện sử dụng bộ điều khiển PD
CHƯƠNG 4: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG BÀN MÁY GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN CNC
4.1. Tính phi tuyến của bộ điều khiển vị trí
4.2. Ứng dụng bộ điều khiển mờ trong mạch vòng vị trí
4.2.1. Đặt vấn đề
4.2.2. Tổng hợp bộ điều chỉnh mờ PD
4.2.3. Sơ đồ mô phỏng
4.3 Mô phỏng hệ thống
4.3.1. Mô phỏng hệ thống truyền động với tín hiệu đặt là hàm step 1(t)
4.3.2. Mô phỏng hệ thống truyền động với tín hiệu đặt là hàm hình sin
4.3.3. Nhận xét, so sánh kết quả mô phỏng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan