[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của loại dung dịch bôi trơn làm nguội tối thiểu đến lực cắt và nhám bề mặt khi tiện cứng thép 9XC

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của loại dung dịch bôi trơn làm nguội tối thiểu đến lực cắt và nhám bề mặt khi tiện cứng thép 9XC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TIỆN CỨNG VÀ LÀM NGUỘI TỐI KHI TIỆN CỨNG
1.1. Khái niện, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Ưu nhược điểm
1.1.3. Phạm vi ứng dụng
1.2. Cơ sở vật lý của quá trình cắt khi tiện
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Qúa trình tạo phoi và phân loại phoi
1.2.3. Lực cắt
1.2.4. Nhiệt cắt
1.2.5. Mòn dụng cụ
1.2.6. Chất lượng bề mặt
1.3. Qúa trình cắt khi tiện cứng
1.3.1. Qúa trình tạo phoi khi tiện cứng
1.3.2 Lực cắt
1.3.3. Nhiệt cắt
1.3.4. Mòn dụng cụ
1.3.5. Chất lượng bề mặt
1.4. Bôi trơn làm nguội khi tiện cứng
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Dung dịch bôi trơn làm nguội trong gia công cắt gọt
1.4.3. Các phương pháp bôi trơn làm nguội
1.4.4. Bôi trơn làm nguội khi tiện cứng
1.5. Khái quát tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.5.1. Khái quá về tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.5.2. Khai quát tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU (MQL) VÀO QUÁ TRÌNH TIỆN CỨNG
2.1. Bôi trơn làm nguội tối thiểu (MQL)
2.1.1. Bản chất của MQL
2.1.2. Ưu nhược điểm
2.1.3. Phạm vi ứng dụng
2.2 Ảnh hưởng các thông số công nghệ đến MQL
2.2.1. Vị trí vòi phun
2.2.2. Loại dung dịch
2.2.3. Các phương pháp gia công
2.2.4. Áp lực Lưu lượng dòng khí
2.3. Ứng dụng MQL vào tiện cứng
2.3.1. Lý do
2.3.2. Mục đích nghiên cứu
2.3.3. Giới hạn vấn đề nghiên cứu
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
3.1. Xây dựng hệ thống thí nghiệm
3.1.1. Yêu cầu hệ thống thí nghiệm
3.1.2. Trang thiết bị thí nghiệm
3.2. Nghiên cứu thực nghiệm
3.2.1. Quá trình thí nghiệm
3.2.2. Số liệu thí nghiệm
3.2.3. Sử lý số liệu thí nghiệm
Kết luận chương 3
PHẦN KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan