[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Đặc điểm, vai trò của kinh tế tư nhân
1.2 Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1 Sơ lược hình thành phát triển kinh tế tư nhân thế giới
1.2.2 Tình hình phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam
1.2.3 Những vấn đề chủ yếu đặt ra để phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam
1.3 Phương pháp nghiên cứu
1.3.1 Phương pháp luận chung
1.3.2 Phương pháp cụ thể
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.1.1 Điều kiện tự nhiên
2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội
2.1.3 Đánh giá tình hình chung
2.2 Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Thái Nguyên
2.2.1 Sơ lược chung về tình hình phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên
2.2.2 Thực trạng doanh nghiệp tư nhân từ khi áp dụng Luật Doanh nghiệp
2.2.3 Tham gia của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn
2.2.4 Những hạn chế của kinh tế tư nhân trong phát triển nông nghiệp nông thôn và những nguyên nhân cơ bản
2.3 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân
2.3.1 Những khó khăn cần hỗ trợ và nhu cầu của doanh nghiệp
2.3.2 Đánh giá về quản lý nhà nước của kinh tế tư nhân
2.3.3 Khái quát các yếu tố gây cản trở
2.3.4 Cơ hội để doanh nghiệp tư nhân phát triển
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở THÁI NGUYÊN ..103
3.1 Quan điểm - Phương hướng - Mục tiêu
3.1.1 Quan điểm
3.1.2 Phương hướng phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên
3.1.3 Mục tiêu
3.2 Các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
3.2.1 Thống nhất nhận thức, quan điểm về kinh tế tư nhân
3.2.2 Các giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan