[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển NARMA - L2 vào thiết bị lái tự động vào góc bay của máy bay BOEING

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển NARMA - L2 vào thiết bị lái tự động vào góc bay của máy bay BOEING
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠRON NHÂN TẠO
1.1. Các loại mô hình cấu trúc mạng nơron
1.2. Các tính chất của mạng nơron
1.3.Các luật học
1.3.1. Học có giám sát
1.3.2. Học củng cố
1.3.3. Học không có giám sát
1.4. Ứng dụng của mạng nơron trong nhận dạng và điều khiển
1.4.1. Các vấn đề chung
1.4.2. Mô tả toán học của đối tượng ở rời rạc
1.4.3. Ứng dụng của mạng nơ ron trong nhận dạng
1.4.3.1. Mô hình nhận dạng song song
1.4.3.2. Mô hình nhận dạng nối tiếp - song song
1.4.4. Ứng dụng của mạng nơron trong điều khiển
1.4.4.1. Bộ điều khiển ổn định
1.4.4.2. Điều khiển ngược thích nghi
1.4.4.3. Mô hình điều khiển phi tuyến
1.4.4.4. Mô hình điều khiển dự báo
1.4.4.5. Điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu hoặc điều khiển nơron thích nghi
1.4.4.6. Đánh giá thích nghi
1.4.4.7. Phản hồi tuyến tính hóa phản hồi thích nghi dùng mạng nơron
1.4.4.8. Điều khiển thích nghi trực tiếp ổn định
CHƯƠNG II. CÁC MÔ HÌNH CỦA MẠNG MỜ NƠRON TRONG MATLAB VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG VÀ ĐIỀU KHIỂN
2.1. Giới thiệu Simulink neural toolbox của matlab
2.1.1. Khối các hàm chuyển đổi
2.1.2. Khối đầu vào
2.1.3. Khối các hàm trọng số
2.1.4. Khối các hệ thống điều khiển
2.2. Các mô hình ứng dụng của Matlab trong điều khiển
2.2.1. Bộ điều khiển dự báo sử dụng mạng nơron
2.2.1.1. Nhận dạng đối tượng
2.2.1.2. Điều khiển dự báo
2.2.2. Bộ điều khiển Narma - L2
2.2.2.1. Quá trình nhận dạng
2.2.2.2. Bộ điều khiển NARMA - L2
2.2.3. Điều khiển theo mô hình mẫu
CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NARMA - L2 VÀO THIẾT BỊ LÁI TỰ ĐỘNG GÓC BAY CỦA MÁY BAY BOEING
3.1. Động học góc bay của máy bay
3.2. Ứng dụng bộ điều khiển NARMA - L2 vào thiết bị lái tự động góc bay của máy bay Boeing
3.2.1. Thiết lập sơ đồ điều khiển
3.2.1.1. Giai đoạn nhận dạng
3.2.1.2. Giai đoạn điều khiển
3.2.2. Thiết lập mô hình điều khiển mô phỏng
3.2.3. Kết quả mô phỏng
3.2.3.1. Kết quả mô phỏng ở giai đoạn nhận dạng
3.2.3.2. Kết quả mô phỏng ở giai đoạn điều khiển
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan