[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân cụm nút mạng cảm biến không dây và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân cụm nút mạng cảm biến không dây và ứng dụng
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY VÀ BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN
1.1: Khái quát về mạng cảm biến không dây
1.1.1: Giới thiệu mạng cảm biến không dây
1.1.2: Cấu trúc mạng cảm biến không dây
1.1.2.1: Cấu trúc một nút mạng cảm biến không dây
1.1.2.2: Cấu trúc mạng cảm biến không dây
1.1.3: Mô hình mạng cảm biến không dây.
1.1.4: Đánh giá ưu nhược điểm của mạng cảm biến không dây
1.1.4.1: Ưu điểm của mạng cảm biến không dây.
1.1.4.2: Nhược điểm của mạng cảm biến không dây
1.1.5: Ứng dụng trong mạng cảm biến không dây
1.2: Bài toán định tuyến trong mạng cảm biến không dây
1.2.1: Bài toán
1.2.2: Công thức
Chương 2: CÁC GIAO THỨC TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
2.1: Các kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây
2.1.1: Kỹ thuật mạng kiến trúc mạng phẳng
2.1.2: Kỹ thuật mạng tiết kiệm năng lượng
2.1.3: kỹ thuật phương pháp phân bổ
2.1.4: Kỹ thuật nút cảm biến không dây
2.1.5: kỹ thuật báo cáo số liệu
2.1.6: Kỹ thuật tập trung và hợp nhất dữ liệu
2.2: Giao thức trong mạng cảm biến không dây
2.2.1: Giao thức mặt phẳng quản lý
2.2.2: Giao thức yếu tố ảnh hưởng đến mạng cảm biến không dây
2.3: Giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây
2.3.1: Định tuyến với chi phí nguồn pin nhỏ nhất (Minimum Battery Cost Routing)
2.3.2: Giao thức định tuyến nhận thức về năng lượng EAR (Energy Aware Routing)
2.3.3: Giao thức định tuyến E-Span (Energy-Aware Spanning Tree Aigorithm)
2.3.4: Giao thức định tuyến có sự nhận thức về năng lượng và cân bằng tải
2.3.5: Giao thức định tuyến BRE (Bursty Routing Extensisons)
2.3.6: Giao thức định tuyến BCTP (Balanced Collection Tree Protocol)
2.3.7: Giao thức định tuyến ICTP (Improved Collection Tree Protocol)
2.3.8: Giao thức định tuyến tải cân bằng năng lượng (Load-balanced Energy aware routing)
2.3.9: Giao thức phân cấp (Hierarchical protocols)
2.3.10: Giao thức dựa trên vị trí (Location-based protocols)
 Chương 3: MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH
3.1: Khảo sát mô hình nhà máy thủy điện Hòa Bình
3.2: Ứng dụng mạng cảm biến không dây vào nhà máy thủy điện Hòa Bình
3.2.1: Nút mạng cảm biến không dây.
3.2.2: Nút quản lý vùng (Field Managemnent Nodes).
3.2.3: Xây dựng mạng cảm biến không dây ứng dụng cho nhà máy thủy điện Hòa Bình
3.3: Mô phỏng quá trình thu nhập của mạng cảm biến không dây cho xử lý số liệu nhà máy thủy điện trên cơ sở phân cấp, phân cụm, các nút mạng với quá trình giảm thiểu năng lượng tiêu hao trong mạng.
3.4: Phân cụm trong mạng cảm biến không dây.
3.4.1: Phân tích năng lượng tiêu thụ trên mạng
3.4.2: Phân cụm phân cấp các nút mạng cảm biến với năng lượng tiêu thụ nhỏ
3.5: Mô phỏng quá trình phân cụm và trọn cụm chủ.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan