[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân J-đơn điệu trong không gian Banach

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân J-đơn điệu trong không gian Banach
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN TRONG KHÔNG GIAN BANACH
1.1. Không gian Banach. Ánh xạ J-đơn điệu.
1.2. Bất đẳng thức biến phân.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN
2.1. Phương pháp lặp Mann. Phương pháp lai đường dốc nhất.
2.2. Phương pháp lai đường dốc nhất – kiểu Mann.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan