[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm phát triển bền vững và du lịch bền vững
1.1.2. Phát triển du lịch bền vững
1.1.3. Mối quan hệ giữa môi trường với phát triển du lịch bền vững
1.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững từ góc độ môi trường ở một số nơi và bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long
1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước
1.2.3. Những bài học rút ra cho phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu về kết quả sản xuất, tăng trưởng kinh tế - xã hội
2.3.2. Chỉ tiêu phản ánh phân bổ nguồn lực
2.3.3. Chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả phát triển du lịch và phát triển kinh tế - xã hội
2.3.4. Chỉ tiêu về hiện trạng phát triển du lịch Quảng Ninh
2.3.5. Chỉ tiêu phản ánh tác động của du lịch đến môi trường
Chương 3. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VỊNH HẠ LONG
3.1. Khái quát tiềm năng phát triển du lịch Vịnh Hạ Long
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Giá trị du lịch
3.1.3. Vị thế và tiềm năng phát triển du lịch
3.1.4. Phân tích SWOT đối với phát triển du lịch Vịnh Hạ Long
3.2. Hiện trạng phát triển du lịch Vịnh Hạ Long
3.2.1. Hiện trạng thị trường khách du lịch
3.2.2. Doanh thu từ du lịch
3.2.3. Hiện trạng hạ tầng, vật chất kỹ thuật phát triển du lịch, dịch vụ
3.3. Tác động của du lịch tới môi trường tại Vịnh Hạ Long
3.3.1. Những tác động của hoạt động du lịch tới môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long
3.3.2. Hiện trạng môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long
3.4. Đánh giá chung về phát triển du lịch bền vững tại Vịnh Hạ Long trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VỊNH HẠ LONG
4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Quảng Ninh
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Mục tiêu
4.1.3. Chiến lược cải thiện môi trường khu vực Vịnh Hạ Long
4.2. Các giải pháp phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long
4.2.1. Nhóm giải pháp về tổ chức, quản lý Vịnh Hạ Long
4.2.2. Giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch Vịnh Hạ Long
4.2.3. Nhóm giải pháp liên quan tới bảo vệ môi trường
4.2.4. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
4.3.2. Kiến nghị với UBND và Sở Văn hóa thông tin và Du lịch tỉnh Quảng Ninh
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan