[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ nay đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ nay đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực
1.2.Vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong ngành Hải quan Việt Nam
1.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hải quan một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1.4. Bài học kinh nghiệm cho phát triển nguồn nhân lực của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
2.1. Giới thiệu tổng quan về Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.3. Đánh giá chung về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU TỪ NAY ĐẾN 2020
3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Hải quan Việt Nam đến năm 2020
3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn từ nay đến năm 2020
3.3. Một số kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan