[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Thăng Long
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo đại học
1.1.1. Chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học
1.1.2. Dịch vụ Giáo dục-Đào tạo đại học
1.1.3. Quản lý chất lượng đào tạo đại học
1.2. Cơ sở thực tiễn: Một số mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ GD-ĐT đại học
1.2.1. Mô hình đánh giá sự hài lòng của sinh viên (Hy Lạp)
1.2.2. Mô hình đánh giá ở Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Cách tiếp cận
2.3. Thu thập, xử lý, phân tích thông tin
2.3.1. Thu thập thông tin
2.3.2. Xử lý thông tin
2.3.3. Phân tích thông tin
2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.4.1. Sứ mạng và mục tiêu của đơn vị đào tạo
2.4.2. Tổ chức và quản lý
2.4.3. Chương trình đào tạo
2.4.4. Các hoạt động đào tạo
2.4.5. Đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên
2.4.6. Người học
2.4.7. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
2.4.8. Hoạt động hợp tác quốc tế
2.4.9. Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
2.4.10. Tài chính và quản lí tài chính
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
3.1. Sơ lược về nhà trường
3.1.1. Khái quát lịch sử hình thành
3.1.2. Tầm nhìn, sứ mạng của Trường
3.1.3. Các ngành đào tạo của Trường
3.1.4. Cơ cấu tổ chức
3.1.5. Thành tích nổi bật
3.2. Thực trạng về quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Thăng Long
3.2.1. Thực trạng công tác xây dựng mục tiêu đào tạo tại Trường
3.2.2. Thực trạng quản lý đội ngũ và hoạt động dạy học của giảng viên
3.2.3. Thực trạng về chương trình đào tạo tại Trường
3.2.4. Thực trạng về các hoạt động đào tạo tại Trường
3.2.5. Thực trạng công tác HSSV tại trường
3.2.6. Thực trạng về quản lý hoạt động NCKH
3.2.7. Thực trạng về hoạt động hợp tác quốc tế
3.2.8. Thực trạng về tình hình cơ sở vật chất của trường
3.2.9. Thực trạng về hoạt động quản lý tài chính tại Trường
3.3. Đánh giá chung về quản lý chất lượng đào tạo tại trường
3.3.1. Ưu điểm nổi bật
3.3.2. Hạn chế chủ yếu
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
4.1. Bối cảnh
4.2. Căn cứ đề xuất các giải pháp
4.3. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng đào tạo của trường Đại học Thăng Long
4.3.1. Đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
4.3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý
4.3.3. Đổi mới và nâng cao phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá
4.3.4. Quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong và ngoài Nhà trường
4.3.5. Thúc đẩy hoạt động NCKH hiệu quả
4.3.6. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế
4.3.7. Giải pháp đầu tư, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
4.4. Đề xuất một số vấn đề liên quan đến quản lý vĩ mô
4.4.1. Về đổi mới công tác tuyển sinh và xét tuyển đầu vào
4.4.2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quản lý Nhà nước về giáo dục đại học
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan