[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tam Đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tam Đảo đến sinh kế của người dân vùng đệm khu vực huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, SINH KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài nghiên cứu
1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2. Phương pháp nghiên cứu và đánh giá
1.2.1.Các vấn đề mà đề tài cần nghiên cứu
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.3. Một số công cụ sử dụng trong nghiên cứu
1.2.4. Hệ thống chỉ tiêu phân tích đánh giá
Chương 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN TẠI VÙNG ĐỆM VQG TAM ĐẢO KHU VỰC HUYỆN SƠN DƯƠNG - TỈNH TUYÊN QUANG
2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của huyện Sơn Dương
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế
2.2. Thực trạng triển khai dự án tại địa bàn nghiên cứu
2.2.1. Các hoạt động hỗ trợ của dự án phát triển các làng nghề
2.2.2. Thông tin về các hộ điều tra
2.2.3. Nghề nghiệp của chủ hộ
2.2.4. Đánh giá về điều kiện kinh tế
2.2.5. Đánh giá về điều kiện nhà ở
2.2.6. Nguồn nước sinh hoạt
2.2.7. Diện tích bình quân đất đai của hai nhóm hộ
2.3. So sánh sự thay đổi về cơ cấu kinh tế giữa hai nhóm hộ
2.3.1. Thu nhập bình quân năm 2008 của hai nhóm hộ
2.3.2. Thu từ nhóm cây hàng năm
2.3.3.Thu nhập từ ngành chăn nuôi
2.3.4. Thu nhập từ rừng
2.3.5. Thu nhập từ ngành nghề
2.3.6. Cơ cấu các nguồn thu nhập của hộ
2.3.7. Tỷ lệ số hộ tham gia và thu nhập của hai nhóm hộ
2.4. Sử dụng tài nguyên và nhận thức của các hộ về bảo vệ tài nguyên
2.4.1. Các hoạt động khai thác rừng thường xuyên của hai nhóm hộ
2.4.2. Thông tin và truyền thông
2.4.3. Ý thức bảo vệ môi trường
2.5. Đánh giá tác động của dự án GTZ đến sinh kế của người dân vùng đệm tại địa bàn nghiên cứu
2.5.1. Đánh giá sự thay đổi về thu nhập của hai nhóm hộ
2.5.2. Đánh giá sự thay đổi về cuộc sống của hai nhóm hộ
2.5.3. Thay đổi nhận thức về tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường
2.5.4. Sự khác biệt và hướng chuyển dịch sinh kế của hai nhóm hộ
2.6. Đánh giá tác động và sinh kế
2.6.1. Phương pháp luận đánh giá tác động và sinh kế
2.6.2. Phương pháp nghiên cứu đánh giá tác động và sinh kế
2.7. Đánh giá rủi ro
2.8. Đánh giá chung
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC NGUỒN LỰC
3.1. Phương hướng xây dựng giải pháp
3.1.1. phương hướng phát triển
3.1.2. Thực tế tại khu vực vùng đệm
3.1.3. Mục tiêu
3.2. Các giải pháp cụ thể
3.2.1. Các nguyên tắc cần chú ý khi xây dựng giải pháp
3.2.2. Các giải pháp về phía nhà nước
3.2.3. Các giải pháp về phía địa phương
3.2.4. Các giải pháp cho người dân
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan