[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường công tác kiểm tra thuế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường công tác kiểm tra thuế trên địa bàn tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM TRA THUẾ
1.1. Nội dung cơ bản về kiểm tra thuế
1.1.1. Khái niệm kiểm tra thuế
1.1.2. Mục đích, nguyên tắc hoạt động kiểm tra thuế
1.1.3. Nội dung kiểm tra thuế
1.1.4. Phân loại kiểm tra thuế
1.1.5. Phương pháp kiểm tra thuế
1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp
1.2. Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp trong qui trình quản lý thuế theo mô hình chức năng và cơ chế Người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế
1.2.1. Mô hình và cơ chế quản lý thuế
1.2.2. Kiểm tra thuế trong mô hình quản lý thuế theo chức năng và cơ chế Người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế
1.3. Cơ sở thực tiễn về công tác kiểm tra thuế
1.3.1. Kinh nghiệm kiểm tra thuế của một số nước trên thế giới
1.3.2. Kinh nghiệm kiểm tra thuế ở cục thuế Hà Nội
1.3.3. Bài học đối với Cục Thuế tỉnh Hải Dương
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
3.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội và tình hình phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3.1.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương
3.1.2. Khái quát về đặc điểm và tình hình phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3.2. Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3.2.1. Tổ chức bộ máy Cơ quan thuế và tổ chức công tác kiểm tra thuế ở Cục Thuế tỉnh Hải Dương
3.2.2. Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ở Cục Thuế tỉnh Hải Dương
3.2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế ở Cục Thuế tỉnh Hải Dương
3.2.4. Đánh giá chung về công tác kiểm tra thuế ở Cục Thuế tỉnh Hải Dương
Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
4.1. Định hướng công tác kiểm tra thuế của Cục Thuế tỉnh Hải Dương
4.2. Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
4.2.1. Giải pháp cán bộ làm công tác kiểm tra
4.2.2. Giải pháp về tổ chức hoạt động kiểm tra thuế
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Hoàn thiện hành lang pháp lý
4.3.2. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ đối với Người nộp thuế
4.3.3. Khuyến khích các hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính - kế toán, tư vấn thuế, đại lý thuế
4.3.4. Kết hợp với các cơ quan chức năng khác trên địa bàn để làm tốt công tác kiểm tra thuế
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan