[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu
1.1.1. Một số vấn đề chung về đơn vị sự nghiệp có thu
1.1.2. Quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu
1.2. Các công cụ quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu
1.2.1. Hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước
1.2.2. Công tác kế hoạch
1.2.3. Quy chế chi tiêu nội bộ
1.2.4. Hạch toán, kế toán, kiểm toán
1.2.5. Hệ thống thanh tra, kiểm tra
1.2.6. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu
1.4. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.4.1. Bài học kinh nghiệm về quản lý tài chính trong Bệnh viện công của các nước trên thế giới
1.4.2. Kinh nghiệm quản lý tài chính của một số Bệnh viện ở Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG
3.1. Giới thiệu về Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
3.1.1. Quá trình phát triển của Bệnh viện
3.1.2. Đặc điểm chức năng hoạt động của Bệnh viện
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện
3.1.4. Tình hình cơ sở vật chất, kỹ thuật của Bệnh viện
3.2. Thực trạng quản lý tài chính của Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương
3.2.1. Quản lý các nguồn thu tại bệnh viện
3.2.2. Quản lý các khoản chi tại bệnh viện
3.3. Thực trạng việc sử dụng các công cụ quản lý tài chính tại Bệnh Viện đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương
3.3.1. Hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước
3.3.2. Công tác kế hoạch
3.3.3. Qui chế chi tiêu nội bộ
3.3.4. Công cụ hạch toán, kế toán, kiểm toán
3.3.5. Kiểm tra, thanh tra
3.3.6. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính
3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính tại bệnh viện Đa Khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương
3.4.1. Những nhân tố khách quan
3.4.2. Những nhân tố chủ quan
3.5. Kết quả khảo sát, đánh giá về quản lý tài chính tại Bệnh viện công lập
3.6. Đánh giá kết quả thực hiện quản lý tài chính tại Bệnh viện
3.6.1. Những kết quả đạt được
3.6.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC
4.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Bệnh viện
4.2. Một số giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Bệnh viện
4.2.1. Quản lý tốt nguồn thu của Bệnh viện
4.2.2. Hoàn thiện việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
4.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản
4.2.4. Sắp xếp lại bộ máy kế toán, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác kế toán tại Bệnh viện
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Một số kiến nghị với Sở Y Tế, Sở Tài Chính và cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương
4.3.2. Kiến nghị với Bệnh viện
4.3.3. Kiến nghị với chính quyền địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan