[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bộ lọc sóng hài thông thấp băng rộng

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bộ lọc sóng hài thông thấp băng rộng
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Nền tảng
1.2 Các kỹ thuật giảm nhẹ sóng hài
1.3 Đối tượng nghiên cứu và cấu trúc của luận văn
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP LỌC SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG
2.1 Giới thiệu
2.2 Sự méo dòng vào do hài của hệ thống ASD
2.3 Kỹ thuật lọc sóng hài thụ động cho hệ ASD
2.4 Kết luận
CHƯƠNG 3: BỘ LỌC DẢI RỘNG THÔNG THẤP CẢI TIẾN
3.1 Giới thiệu
3.2 Cấu trúc liên kết bộ lọc dải rộng thông thấp cải tiến và nguyên lý hoạt động của nó
3.3 Thiết kế bộ lọc băng tần rộng cải tiến
CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ ASD VỚI CÁC BỘ LỌC THỤ ĐỘNG KHÁC NHAU
4.1 Giới thiệu
4.2 Mô phỏng hệ ASD dựa trên bộ lọc điện cảm đường dây xoay chiều
4.3 Thiết kế bộ lọc có điều chỉnh và mô phỏng hệ thống ASD dựa trên bộ lọc hiệu chỉnh
4.4 Sự mô phỏng hệ ASD dựa trên bộ lọc dải rộng đã cải tiến
4.5 Các đặc tính chất lượng bộ lọc dải rộng đã cải tiến
4.6 Mô phỏng quá độ ngắt mạch bộ lọc dải rộng đã cải tiến
4.7 Các kết quả mô phỏng dưới điện áp lưới đa dụng không cân bằng
4.8 So sánh chất lượng bộ lọc
4.9 Kết Luận
CHƯƠNG 5: CÁC KẾT LUẬN
5.1 Kết luận
5.2 Công việc trong tương lai

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan