[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ HỢP LÝ               
2.1 Định giá trong kế toán             
2.1.1 Khái niệm định giá trong kế toán                
2.1.2 Tầm quan trọng của định giá                       
2.1.3 Các giả thiết, nguyên tắc ảnh hưởng đến việc định giá   
2.1.4 Các loại giá được sử dụng                
2.1.4.1 Giá đầu vào hay chi phí đầu vào             
2.1.4.2 Giá đầu ra    
2.1.4.3 Các loại giá khác    
2.1.4.4 Một số khoản mục được đánh giá theo sự lựa chọn giữa một trong hai loại giá
2.1.5 Các hệ thống định giá                       
2.1.5.1 Khái niệm về vốn và bảo toàn vốn                      
2.1.5.2 Các hệ thống định giá kế toán                  
2.1.6 Định giá một số khoản mục theo chuẩn mực quốc tế và kế toán Mỹ    
2.2 Sự hình thành và phát triển giá trị hợp lý                 
2.2.1 Quá trình hình thành, phát triển và áp dụng giá trị hợp lý          
2.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển giá trị hợp lý                       
2.2.1.2 Phạm vi áp dụng giá trị hợp lý trong các chuẩn mực kế toán quốc tế            
2.2.1.3 Định nghĩa giá trị hợp lý               
2.2.2 Các phương pháp định giá               
2.2.2.1 Phương pháp thị trường                 
2.2.2.2 Phương pháp thu nhập                   
2.2.2.3 Phương pháp chi phí                      
2.2.3 Vai trò của giá trị hợp lý trong chuẩn mực kế toán quốc tế                    
2.2.3.1 Giá trị hợp lý là cơ sở đo lường các nghiệp vụ phát sinh ban đầu                  
2.2.3.2 Phân bổ các số liệu ghi nhận ban đầu của các giao dịch phức tạp thànhcác yếu tố hợp thành                        
2.2.3.3 Giá trị hợp lý là cơ sở để xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu              
2.2.3.4 Giá trị hợp lý sử dụng trong đánh giá sự suy giảm giá trị tài sản                    
2.3 Thực tiễn áp dụng giá trị hợp lý trong chuẩn mực kế toán Mỹ và chuẩn mực kế toán quốc tế            
2.3.1 Chuẩn mực kế toán Mỹ                    
2.3.1.1 Giá trị hợp lý được áp dụng trong những trường hợp   
2.3.1.2 Cơ sở sử dụng giá trị hợp lý                      
2.3.1.3 Yêu cầu công bố giá trị hợp lý                 
2.3.2 Chuẩn mực kế toán quốc tế
2.3.2.1 Giá trị hợp lý được áp dụng trong những trường hợp   
2.3.2.2 Cơ sở sử dụng giá trị hợp lý                      
2.3.2.3 Yêu cầu công bố giá trị hợp lý                 
Kết luận chương 2   
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM           
3.1 Định giá trong kế toán Việt Nam                    
3.1.1 Giai đoạn từ năm 1954 – năm 1986                       
3.1.2 Giai đoạn từ năm 1986 – năm 1995                       
3.1.3 Giai đoạn từ năm 1995 – năm 2001                       
3.1.4 Giai đoạn từ năm 2001 đến nay                  
3.2 Sự hình thành và phát triển giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam            
3.3 Các phương pháp định giá thực tế áp dụng tại Việt Nam       
Kết luận chương 3               
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM            
4.1 Mô hình giá trị hợp lý      
4.2 Kiểm định mô hình                 
Kết luận chương 4               
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ TRIỂN KHAI GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM                   
5.1 Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp                
5.1.1 Kết luận mô hình nghiên cứu                      
5.1.2 Các nguyên nhân dẫn đến giá trị hợp lý chưa được áp dụng rộng rãi trong kế toán doanh nghiệp              
5.2 Những thuận lợi và thách thức của Việt nam khi áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp            
5.2.1 Những thuận lợi                     
5.2.2 Những thách thức                  
5.3 Các giải pháp và kiến nghị vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam   
5.3.1 Bổ sung, điều chỉnh Luật kế toán và chuẩn mực chung              
5.3.2 Ban hành các chuẩn mực mới                      
5.3.2.1 Nội dung chuẩn mực giá trị hợp lý Việt Nam                 
5.3.2.2 Các hướng dẫn khi áp dụng giá trị hợp lý trong chế độ kế toán                      
5.3.2.3 Mô hình kết hợp các cơ sở định giá khác nhau             
5.3.2.4 Phân chia giá trị hợp lý thành các vấn đề nhỏ, có kế hoạch và lộ trình giải quyết từng vấn đề                        
5.3.2.5 Nâng cao vai trò của nhà trường và các tổ chức nghề nghiệp             
Kết luận chương 5               
KẾT LUẬN CHUNG           

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan