[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của ngân sách cấp Huyện và quản lý ngân sách cấp Huyện
1.1.1. Ngân sách nhà nước, ngân sách cấp huyện
1.1.1.1. Ngân sách nhà nước và hệ thống ngân sách nhà nước
1.1.1.2. Ngân sách cấp huyện
1.1.2. Quản lý ngân sách cấp huyện
1.1.2.1. Nguyên tắc cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước
1.1.2.2. Nội dung quản lý ngân sách cấp huyện
1.1.2.3. Cân đối thu chi ngân sách cấp huyện
1.1.2.4. Điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện
1.1.2.5. Quyết toán ngân sách cấp huyện
1.1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.2.Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu
1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu
1.2.3. Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước, ngân sách cấp huyện trên thế giới và ở Việt Nam
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm của tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên
2.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên
2.2.1. Tình hình thu, chi, lập dự toán, quyết toán ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên
2.2.1.1. Tình hình thu ngân sách
2.2.1.2. Về chi ngân sách
2.2.1.3. Về công tác lập dự toán, tình hình thực hiện thu chi, quyết toán ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách ở các huyện chọn điển hình nghiên cứu
2.2.2.1. Thành phố Thái Nguyên
2.2.2.2. Huyện Định Hoá
2.3. Một số kết quả đã đạt được và những tồn tại trong công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân hạn chế
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các huyện, thành phố, thị xã ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010
3.2. Quan điểm về công tác quản lý ngân sách cấp Huyện ở Tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự toán
3.3.2. Tăng cường kiểm tra kiểm soát các khoản thu ngân sách
3.3.3. Tăng cường kiểm soát chi ngân sách
3.3.4. Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
3.3.5. Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý ngân sách
3.3.6. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan