[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học về nguồn nhân lực
1.1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực
1.1.2. Cơ sở thực tiễn và ý nghĩa của nguồn nhân lực
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu
1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương II: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Thực trạng kinh tế xã hội khu vực nông thôn
2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên
2.2.1. Thực trạng về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực
2.2.2. Thực trạng sử dụng lao động trong các hộ điều tra
2.2.3. Đánh giá kết quả sử dụng lao động trong khu vực nông thôn
2.2.4. Ý kiến đề xuất của người dân để phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội
2.2.5. Tác động của một số chính sách của tỉnh Thái Nguyên đến vấn đề sử dụng nhân lực trong khu vực nông thôn
2.3. Phân tích đánh giá
2.3.1. Một số hạn chế về nguồn nhân lực trong khu vực nông thôn
2.3.2. Những khó khăn, trở ngại trong việc phát huy vai trò nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Quan điểm phương hướng và mục tiêu phát huy nguồn nhân lực nông thôn
3.1.1. Quan điểm phát huy vai trò nguồn nhân lực
3.1.2. Phương hướng
3.1.3. Những mục tiêu cơ bản
3.2. Một số giải pháp
3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2. Nhóm giải pháp về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm mới
3.2.3. Nhóm giảp pháp về tạo việc làm, nâng cao hiệu quả lao động trong khu vực nông thôn
3.2.4. Một số giải pháp phát triển kinh tế để nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực đối với các vùng nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan