[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng điển khiển thích nghi giải bài toán cân bằng tải cho hai động cơ nối cứng trục

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng điển khiển thích nghi giải bài toán cân bằng tải cho hai động cơ nối cứng trục
MỤC LỤC
NỘI DUNG
Chương 1: GIỚI THIỆU DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY
Cán Thép Lưu Xá Thái Nguyên.
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy cán thép Lưu Xá
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy Cán thép Lưu Xá.
1.3. Công nghệ sản xuất thép của Nhà máy.
1.4. Cán Block hiện nay - động cơ một chiều và vấn đề còn tồn tại.
Chương 2: TÌM HIỂU LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH MẪU MRAC.
2.1. Lịch sử phát triển của hệ điều khiển thích nghi
2.2. Khái quát về hệ điều khiển thích nghi
2.3. Cơ chế thích nghi – thiết kế bộ điều khiển thích nghi dựa vào luật MIT.
2.4. Phương pháp độ nhạy.
2.5. Phương pháp ổn định của liapunov.
2.6. Áp dụng nhận dạng và ước lượng trạng thái để thiết kế bộ điều khiển thích nghi gián tiếp.
Chương 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN, THIẾT KẾ BỘ ĐKTN GIẢI BÀI TOÁN CÂN BẰNG TẢI CHO HAI ĐỘNG CƠ NỐI CỨNG TRỤC (CÁN BLOCK). LẬP MÔ HÌNH, CHẠY MÔ PHỎNG, HIỆU CHỈNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG.
3.1 Mô tả toán học động cơ điện một chiều.
3.2 Tổng hợp mạch vòng dòng điện thích nghi theo mô hình mẫu MRAC.
3.2.1 Xây dựng bộ điều chỉnh dòng điện 1 theo phương pháp tối ưu độ lớn.
3.2.2 Bộ điều chỉnh dòng điện DC2 dùng điều khiển thích nghi.
3.3. Tổng hợp mạch vòng tốc độ.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan