[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Bibica đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Bibica đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Khái niệm chiến lược  
1.2. Vai trò chiến lược        
1.3. Phân loại chiến lược    
1.4. Quy trình xây dựng chiến lược
1.4.1. Sứ mạng
1.4.2. Phân tích môi trường bên ngoài
1.4.2.1. Môi trường vĩ mô
1.4.2.2. Môi trường vi mô
1.4.3. Phân tích môi trường bên trong
1.5. Xây dựng và lựa chọn chiến lược
1.5.1. Ma trận SWOT          
1.5.2. Ma trận QSPM          
1.6. Tóm tắt chương 1         
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty bánh kẹo Biên Hòa (BIBICA)
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Những thành tích đạt được trong các năm qua
2.1.3. Bộ máy tổ chức
2.1.4.  Ngành nghề  kinh doanh
2.1.5.  Các sản phẩm chính của công ty Bibica
2.1.5.1. Nhóm sản phẩm bánh       
2.1.5.2. Nhóm sản phẩm  kẹo        
2.1.5.3.  Nhóm sản phẩm mạch nha          
2.1.6.  Hệ thống phân phối 
2.2. Phân tích môi trường bên ngoài         
2.2.1. Môi trường vĩ mô      
2.2.1.1. Các yếu tố về kinh tế        
2.2.1.2. Các yếu tố văn hóa - xã hội         
2.2.1.3. Các yếu tố về chính trị pháp luật
2.2.1.4. Các yếu tố tự nhiên           
2.2.1.5. Các nhân tố kỹ thuật công nghệ
2.2.2.  Môi trường vi mô     
2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh
2.2.2.1. Yếu tố khách hàng
2.2.2.3. Nhà cung cấp         
2.2.2.4. Sản phẩm thay thế
2.2.2.5. Đối thủ tiềm ẩn
2.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – Ma trận EFE
2.3. Phân tích môi trường bên trong         
2.3.1. Quản trị nguồn nhân lực
2.3.2. Văn hóa tổ chức và lãnh đạo
2.3.3. Tài chính        
2.3.4. Marketing
2.3.5. Sản xuất         
2.3.6. Nghiên cứu phát triển          
2.3.7. Hệ thống thông tin
2.3.8. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong - Ma trận IFE
2.4. Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  BIBICA ĐẾN NĂM 2020
3.1. Dự  báo nhu cầu thị trường
3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của BiBiCa tới năm 2020
3.2.1. Định hướng phát triển của BiBiCa tới năm 2020
3.2.2. Mục tiêu phát triển của BiBiCa tới năm 2020     
3.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh BiBiCa đến năm 2020  
3.3.1. Phân tích chiến lược thông qua ma trận SWOT   
3.3.2. Lựa chọn các chiến lược phát triển Công ty thông qua ma trận QSPM
3.4. Các giải pháp thực hiện chiến lược của công ty tới năm 2020
3.4.1. Giải pháp thực hiện chiến lược mở rộng thị trường        
3.4.2. Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm      
3.4.3. Giải pháp thực hiện chiến lược thu hút khách hàng       
3.4.4. Giải pháp thực hiện chiến lược cung ứng nguyên vật liệu
3.5. Một số kiến nghị          
3.5.1. Đối với nhà nước      
3.5.2.  Đối với ngành          
3.5.3. Đối với Công ty BiBiCa       
3.6. Tóm tắt chương 3         
KẾT LUẬN   
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan