[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Giải Pháp CNTT KMS từ nay đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Giải Pháp CNTT KMS từ nay đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1 Chiến lược
1.1.2 Chiến lược phát triển
1.1.3 Hoạch định chiến lược phát triển
1.1.4 Ý nghĩa của hoạch định chiến lược
1.2 MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
1.2.1 Môi trường vĩ mô
1.2.1.1 Môi trường kinh tế
1.2.1.2 Môi trường chính trị và luật pháp
1.2.1.3 Môi trường kỹ thuật và công nghệ
1.2.1.4 Môi trường văn hóa-xã hội
1.2.2 Môi trường ngành
1.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
1.2.2.2 Sản phẩm thay thế
1.2.2.3 Khách hàng
1.2.2.4 Nhà cung ứng
1.2.2.5 Đối thủ tiềm năng
1.2.3 Môi trường nội tại trong doanh nghiệp
1.2.3.1 Môi trường làm việc
1.2.3.2 Văn hóa doanh nghiệp
1.2.3.3 Chất lượng nguồn nhân lực
1.2.3.4 Năng lực sản xuất kinh doanh
1.2.3.5 Tiềm lực tài chính
1.2.3.6 Hoạt động marketing
1.2.3.7 Hoạt động nghiên cứu và phát triển
1.3 CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
1.3.1 Mô hình hệ quả
1.3.2 Mô hình lợi nhuận
1.3.3 Ma trận Hiệu quả -Nỗ lực
1.3.4 Ma trận Michael Porter
1.3.5 Ma trận BCG
1.3.6 Ma trận SWOT
1.4 QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
1.4.1 Xây dựng chiến lược
1.4.1.1 Quá trình xây dựng chiến lược
1.4.1.2 Mục tiêu chiến lược
1.4.2 Qui trình hình thành chiến lược
1.4.3 Triển khai chiến lược
1.4.3.1 Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động
1.5 TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM
1.5.1 Khái niệm phần mềm
1.5.2 Khái niệm Công nghiệp phần mềm
1.5.3 Đặc điểm của ngành công nghiệp phần mềm
1.5.4 Phân loại phần mềm
1.5.5 Tình hình phát triển ngành CNPM của VN và vị thế của CNPM VN trên thế giới
1.5.5.1 Tình hình phát triển ngành CNPM của VN
1.5.5.2 Vị thế của ngành công nghiệp phần mềm VN trên thế giới
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIẢI PHÁP CNTT KMS
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CNTT KMS
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.2 ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KMS
2.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KMS
2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô
2.2.1.1 Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kinh tế
2.2.1.2 Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường chính trị – pháp luật
2.2.1.3 Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kỹ thuật – công nghệ
2.2.1.4 Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường văn hóa – xã hội
2.2.2 Phân tích môi trường ngành
2.2.2.1 Phân tích sự đe dọa từ đối thủ cạnh tranh mới và hiện tại
2.2.2.2 Phân tích áp lực của sản phẩm thay thế
2.2.2.3 Phân tích áp lực của khách hàng
2.2.3 Phân tích môi trường nội tại của công ty KMS
2.2.3.1 Phân tích môi trường làm việc
2.2.3.2 Qui trình làm việc
2.2.3.3 Phân tích năng lực sản xuất
2.2.3.4 Phân tích hoạt động marketing
2.2.3.5 Phân tích nguồn nhân lực
2.2.3.6 Phân tích họat động nghiên cứu và phát triển
2.2.3.7 Phân tích tình hình tài chính
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CNTT KMS ĐẾN NĂM 2020
3.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TỪ 2008-2011
3.2 DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CNPM TRONG NHỮNG NĂM TỚI
3.3 MỤC TIÊU HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
3.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT HÌNH THÀNH CÁC CHIẾN LƯỢC
3.4.1 Chiến lược dùng thế mạnh để chiếm cơ hội (SO)
3.4.2 Chiến lược dùng thế mạnh để tránh mối đe dọa (ST)
3.4.3 Chiến lược dùng cơ hội để giải quyết những điểm yếu (WO)
3.4.4 Chiến lược dung làm giảm bớt điểm yếu và tránh mối đe dọa(WT)
3.5 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY KMS TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
3.5.1 Chiến lược mở rông thị trường gia công phần mềm và đầu tư phát triển lĩnh vực công nghệ mới (SO)
3.5.2 Chiến lược duy trì và phát triển mạnh thị trường hiện tại (ST)
3.5.3 Chiến lược kinh doanh dịch vụ phần mềm tại Việt Nam (WO)
3.5.4 Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh(WT)
3.6 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
3.6.1 Giải pháp cho chiến lược mở rộng thị trường
3.6.2 Giải pháp cho chiến lược đa dạng hóa lĩnh vực công nghệ mới
3.6.3 Giải pháp cho chiến lược duy trì và phát triển thị trường hiện tại
3.6.4 Giải pháp cho chiến lược phát triển dịch vụ phần mềm tại Việt Nam
3.6.5 Giải pháp cho chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh
3.6.5.1 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.6.5.2 “Cải thiện chất lượng sản phẩm”
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan