[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng dự toán ngân sách các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng dự toán ngân sách các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về dự toán ngân sách các doanh nghiệp thương mại 
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản      
1.1.2 Phân loại dự toán ngân sách
1.1.2.1 Phân loại theo phương pháp lập  
1.1.2.2 Phân loại theo thời gian    
1.1.2.3 Phân loại theo mức độ phân tích
1.1.2.4 Phân loại theo chức năng                                      
1.1.3 Mục đích, chức năng và lợi ích của việc dự toán
1.1.3.1 Mục đích     
1.1.3.2 Chức năng
1.1.3.3 Lợi ích
1.1.4 Quy trình lập dự toán, trình tự lập dự toán và các mô hình lập dự toán ngân  sách
1.1.4.1 Quy trình lập dự toán
1.1.4.2 Trình tự lập dự toán           
1.1.4.3 Các mô hình lập dự toán ngân sách
1.1.5 Yếu tố con người trong dự toán  
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.3 Khái niệm doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA Ở TP.HCM      
2.1 Thông tin chung về mẫu khảo sát doanh nghiệp dự toán ngân sách các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở TP.HCM
2.1.1 Phạm vi khảo sát
2.1.2 Nội dung khảo sát
2.2 Kết quả khảo sát thông tin dự toán ngân sách các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở TP.HCM
2.2.1 Phân loại loại hình doanh nghiệp
2.2.2 Thời gian hoạt động  
2.2.3 Tình trạng lập dự toán ngân sách
2.2.4 Kỳ dự toán và Thời điểm điều chỉnh dự toán ngân sách 
2.2.5 Bộ phận lập và Quy trình lập dự toán ngân sách 
2.2.6 Công cụ lập và Khoản mục chi phí khi lập dự toán ngân sách   
2.2.7 Mô hình và loại hình dự toán ngân sách
2.2.8 Hiệu quả lập dự toán ngân sách
2.3 Kết quả khảo sát thông tin dự toán ngân sách của hai doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa điển hình ở TP.HCM
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA Ở TP.HCM
3.1 Quan điểm, mục tiêu hoàn thiện
3.1.1 Quan điểm hoàn thiện          
3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện
3.2 Nội dung xây dựng hệ thống dự toán ngân sách các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa
3.2.1 Các nguyên tắc cần tuân thủ khi xây dựng dự toán ngân sách
3.2.2 Xây dựng quy trình lập dự toán ngân sách
3.2.3 Xây dựng mô hình dự toán ngân sách                    
3.2.4 Hệ thống các báo cáo dự toán ngân sách
3.2.5 Kỳ dự toán ngân sách
3.2.6 Xây dựng các báo cáo dự toán ngân sách
3.2.6.1 Dự toán tiêu thụ      
3.2.6.2 Dự toán thu tiền      
3.2.6.3 Dự toán hàng hóa mua vào           
3.2.6.4 Dự toán thanh toán
3.2.6.5 Dự toán chi phí bán hàng  
3.2.6.6 Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.6.7 Dự toán đầu tư và xây dựng
3.2.6.8 Dự toán tiền
3.2.6.9 Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3.2.6.10 Dự toán bảng cân đối kế toán
3.2.6.11 Dự toán nhân sự   
3.3 Xây dựng dự toán ngân sách theo lộ trình thời gian
3.4 Các giải pháp tổ chức thực hiện khác để xây dựng dự toán ngân sách cho Doanh Nghiệp Thương Mại nhỏ và vừa
3.4.1 Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác dự toán ngân sách
3.4.2 Vai trò của các Hiệp Hội      
3.4.2.1 Hỗ trợ về chuyên môn          
3.4.2.2 Tổ chức các Hội thảo 
3.4.3 Vai trò của cơ quan Nhà nước
3.4.3.1 Hỗ trợ Chính sách ưu đãi  
3.4.3.2 Hỗ trợ Thuế
3.5 Kinh nghiệm xây dựng dự toán ngân sách cho các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa của một thành phố lớn trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở TP.HCM
3.5.1 Kinh nghiệm xây dựng dự toán ngân sách cho các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa của một thành phố lớn trên thế giới
3.5.1.1 Tạo một ngân sách thực tế
3.5.1.2 Liệt kê các khoản chi phí cần thiết
3.5.1.3 Liệt kê các khoản chi phí kinh doanh
3.5.1.4 Giảm nợ nhanh chóng
3.5.1.5 Không bao giờ xài tất cả lợi nhuận
3.5.2 Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở TP.HCM
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN   

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan