[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán cây bao trùm trên đồ thị và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán cây bao trùm trên đồ thị và ứng dụng
MỤC LỤC
Chương 1. MỞ ĐẦU
Chương 2. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỒ THỊ
2.1 Một số khái niệm
2.1.1 Khái niệm đồ thị
2.1.2 Các thuật ngữ cơ bản
2.1.3 Đường đi, chu trình và đồ thị liên thông.
2.1.4 Một số dạng đồ thị đặc biệt
2.2 Biểu diễn đồ thị và tìm kiếm trên đồ thị
2.2.1 Biểu diễn đồ thị
2.2.2 Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
2.3 Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton
2.3.1 Đồ thị Euler
2.3.2 Đồ thị Hamilton
2.4 Cây và cây bao trùm của đồ thị
Chương 3. BÀI TOÁN CÂY BAO TRÙM NHỎ NHẤT
3.1 Nội dung và ý nghĩa bài toán
3.1.1 Nội dung bài toán
3.1.2 Một số ứng dụng của cây bao trùm nhỏ nhất
3.2 Một số thuật giải
3.2.1 Thuật toán Borůvka
3.2.2 Thuật toán Kruskal
3.2.3 Thuật toán Prim
3.3 Bài Toán xấp xỉ nhờ cây bao trùm nhỏ nhất(MST-based approximation)
3.3.1 Thuật toán Christofides
3.3.2 Phân tích thuật toán:
Chương 4. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN CHRISTOFIDES VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH
4.1 Phân tích yêu cầu
4.1.1 Sơ đồ Use Case
4.1.2 Đặc tả chi tiết
4.2 Đặc Tả Cấu Trúc Dữ Liệu
4.2.1 Lượt đồ quan hệ dữ liệu
4.2.2 Đặc tả cấu trúc bảng
4.3 Cài đặt và đánh giá hiệu quả thuật toán Christofides
4.3.1 Cài đặt thuật toán Christofides
4.3.2 Đánh giá hiệu quả thuật toán Christofides
4.4 Tính năng chính của chương trình
4.4.1 Màn hình chọn các địa điểm
4.4.2 Màn hình tính khoảng cách
4.4.3 Màn hình giải pháp
4.4.4 Màn hình kết quả
4.4.5 Màn hình tìm đường đi
4.4.6 Chức năng chính của ứng dụng
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan