[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Áp dụng mạng Neuron điều khiển công suất truyền tải trên đường dây AC với thiết bị SVC

[/kythuat]
[tomtat]
Áp dụng mạng Neuron điều khiển công suất truyền tải trên đường dây AC với thiết bị SVC
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
1.1. Những yêu cầu điều chỉnh nhanh công suất trong các điều kiện làm việc bình thường và sự cố
1.1.1. Đặc điểm
1.1.2. Các biện pháp áp dụng trong công nghệ truyền tải điện
1.1.3. Bù công suất phản kháng
1.1.4. Bù dọc và bù ngang trong đường dây siêu cao áp
1.1.4.1. Bù dọc
1.1.4.2. Bù ngang
1.1.4.3. Nhận xét
1.2. Một số thiết bị điều khiển CSPK trong hệ thống điện
1.2.1. Thiết bị bù tĩnh điều khiển bằng thyristor (SVC - static var compensator)
1.2.2. Thiết bị bù dọc điều khiển bằng thyristor (TCSC - thyristor controlled series capacitor)
1.2.3. Thiết bị bù tĩnh Statcom (static synchronous compensator)
1.2.4. Thiết bị điều khiển dòng công suất (UPFC - unified power flow controller)
1.2.5. Thiết bị điều khiển góc pha bằng thyristor (TCPAR- thyristor controlled phase angle regulator)
1.2.6. Nhận xét        
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN THIẾT BỊ BÙ SVC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Thiết bị bù ngang có điều khiển SVC
2.2.1. Cấu tao từng phần tử của SVC
2.2.1.1. Nguyên lý hoạt động của bộ thyristor mắc song song ngược
2.2.1.2. Kháng điều chỉnh bằng thyristor TCR (thyristor controlled reactor)
2.2.1.3. Tụ đóng mở bằng thyristor TSC (thyristor switch capacitor)
2.2.1.4. Kháng đóng mở bằng thyristor TSR (thyristor switch reactor)
2.2.1.5. Hệ thống điều khiển các van trong SVC
2.2.2. Các đặc tính của SVC
2.2.2.1. Đặc tính điều chỉnh của SVC
2.2.2.2. Đặc tính làm việc của SVC
2.3. Mô hình SVC trong tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện  
2.3.1. Mô hình hóa SVC như một điện kháng có trị số thay đổi
2.3.2. Mô hình SVC theo tổ hợp nguồn và phụ tải phản kháng           
2.4 Một số ứng dụng của SVC
2.4.1. Điều chỉnh điện áp và trào lưu công suất
2.4.2. Giới hạn thời gian và cường độ quá áp khi xảy ra sự cố
2.4.3. Ôn hòa dao động công suất hữu công       
2.4.4. Giảm cường độ dòng điện vô công
2.4.5. Tăng khả năng tải của đường dây
2.4.6. Cân bằng các phụ tải không đối xứng
2.4.7. Cải thiện ổn định sau sự cố 
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ MẠNG NEURON NHÂN TẠO
3.1. Giới thiệu mạng neuron nhân tạo
3.2 Cấu trúc mạng neuron nhân tạo (artifical neural networks- ANN)
3.3 Phân loại mạng neuron nhân tạo
3.4 Các phương pháp huấn luyện mạng neuron
3.5 Mạng truyền thẳng một lớp (mạng Perceptron đơn giản)
3.5.1 Cấu trúc mạng perceptron
3.5.2 Cách xác định đường phân chia ranh giới
3.5.3 Luật học perceptron
3.6 Mạng truyền thẳng nhiều lớp (Multilayer Perceptron MLP)
3.6.1 Thuật toán lan truyền ngược (Back Propagation _BP)
3.6.2 Mạng hàm cơ sở xuyên tâm (Radial basis functions _ RBF)
3.7 Nhận dạng mô hình và điều khiển sử dụng mạng neuron
3.7.1 Nhận dạng thông số mô hình           
3.7.2 Điều khiển sử dụng mạng neuron
3.8 Kết luận
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MẠNG NEURON NHÂN TẠO BÙ CÔNG SUẤT KHÁNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP CHO MỘT NÚT TẢI
4.1 Xây dựng mô hình đường dây có sử dụng SVC
4.1.1 Giới thiệu sơ đồ ứng dụng
4.1.2 Sơ đồ thuật toán         
4.1.3 Bộ điều khiển SVC    
4.1.4 Mô tả cách hoạt động
4.2 Ứng dụng mạng neuron nhân tạo điều khiển SVC
4.2.1 Xây dựng tập mẫu cho mạng neuron
4.2.2 Huấn luyện mạng neuron và mô hình điều khiển
4.2.2.1 Huấn luyện mạng
4.2.2.2 Kiểm tra kết quả sau khi huấn luyện mạng neuron      
4.3 Ứng dụng các phương pháp điều khiển mạng neuron         
4.3.1 Phương pháp điều khiển       
4.3.2 Kết quả ứng dụng mạng neuron
4.3.3 So sánh kết quả đạt được     
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ          
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan