[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhân tố ảnh hưởng tới giá chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Các nhân tố ảnh hưởng tới giá chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
1.4.2. Phạm vi  nghiên cứu
1.5. Bố cục luận văn           
1.6. Tóm tắt chương 1         
Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN         
2.1. Các khái niệm cơ bản  
2.1.1. Chứng khoán, thị trường chứng khoán và chức năng
2.1.2. Chỉ số giá tiêu dùng
2.1.3. Cung tiền và cung tiền M2
2.1.4. Chỉ số sản xuất công nghiệp
2.1.5. Lãi suất
2.1.6. Tỷ giá
2.1.7. Chỉ số MSCI Emerging market
2.2. Phương pháp Passcher tính chỉ số chứng khoán     
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới giá chứng khoán
2.3.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp IPI và giá chứng khoán
2.3.2. Chỉ số giá tiêu dùng CPI và giá chứng khoán
2.3.3. Cung tiền M2 và giá chứng khoán
2.3.4. Tỷ giá và giá chứng khoán
2.3.5. Lãi suất và giá chứng khoán
2.3.6. Giá dầu và giá chứng khoán
2.3.7. Chỉ số chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương MSCI EM và giá chứng khoán
2.4. Mô hình đo lường các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá chứng khoán
2.5. Tóm tắt chương 2
Chương 3. DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.1. Mô hình nghiên cứu    
3.2. Dữ liệu nghiên cứu      
3.2.1. Chỉ số giá chứng khoán VNIndex
3.2.2. Các biến vĩ mô trong nghiên cứu
3.3. Các bước nghiên cứu   
3.3.1. Kiểm định tính dừng Unit root  test
3.3.2. Xác định độ trễ tối ưu
3.3.3. Kiểm định đồng liên kết (đồng tích hợp) Johansen
3.3.4. Kiểm định nhân quả Granger
3.3.5. Dự báo theo mô hình VAR được lựa chọn
3.3.6. Phân rã phương sai (Variance Decomposition)
3.4. Tóm tắt chương 3
Chương 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU        
4.1. Phân tích thống kê mô tả        
4.2. Kiểm tra tính dừng unit root test
4.3. Xác định độ trễ tối ưu
4.4. Kiểm định đồng liên kết Johansen
4.5. Kiểm định nhân quả Granger 
4.6. Kết quả kiểm định mô hình VAR
4.7. Phân rã phương sai (Variance Decomposition)      
4.8. Tóm tắt chương 4
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2. Kiến nghị          
5.2.1. Các khuyến nghị đối với các yếu tố vĩ mô
5.2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam
5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo       
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan