[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược kinh doanh ngành thủy sản tỉnh Cà Mau giai đoạn từ nay đến 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược kinh doanh ngành thủy sản tỉnh Cà Mau giai đoạn từ nay đến 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm chiến lược
1.1.2 Quản trị chiến lược
1.1.3 Vai trò của chiến lược kinh doanh
1.1.4 Lợi ích của chiến lược
1.1.5 Các loại chiến lược
1.2 NỘI DUNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
1.2.1 Xác định sứ mạng và mục tiêu kinh doanh
1.2.2 Phân tích môi trường bên ngoài
1.2.3 Phân tích các yếu tô của môi trường bên trong
1.3 QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
1.3.1 Giai đoạn nhập vào
1.3.2 Giai đoạn kết hợp (ma trận SWOT)
1.3.3 Giai đoạn quyết định ( ma trận QSPM)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU
2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU
2.1.1 Giới thiệu Tỉnh Cà Mau và ngành thủy sản
2.1.2 Các mặt hàng ngành thủy sản
2.1.3 Thị trường ngành thủy sản
2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU
2.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài
2.2.2 Phân tích môi trường bên trong
2.2.3 Phân tích môi trường cạnh tranh
2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU
2.3.1 Những thành tựu
2.3.2 Những tồn tại
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2020
3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2020
3.1.1 Định hướng phát triển
3.1.1.1 Định hướng phát triển nguồn nguyên liệu
3.1.1.2 Định hướng XK TS
3.1.2 Mục tiêu phát triển
3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát
3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể
3.2 HÌNH THÀNH VÀ CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÀNH THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU
3.2.1 Căn cứ xây dựng chiến lược
3.2.2 Các chiến lược được hình thành từ ma trận SWOT
3.2.3 Lựa chọn các chiến lược
3.3 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
3.3.1 Giải pháp về sản phẩm
3.3.2 Giải pháp về marketing
3.3.3 Giải pháp về nguồn nhân sự
3.3.4 Giải pháp về huy động vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng Trang 81
3.3.5 Giải pháp về đầu tư nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ
3.4 KIẾN NGHỊ
KÊT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan