[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sự hài lòng của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp vận tải biển ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sự hài lòng của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp vận tải biển ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
1.6 Kết cấu của luận văn
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở lý thuyết
2.1.1 Tổng quan định nghĩa về sự hài lòng đối với công việc
2.1.2 Một số lý thuyết nghiên cứu về sự hài lòng
2.1.2.1 Lý thuyết nhu cầu cấp bậc của Abraham Maslow
2.1.2.2 Lý thuyết công bằng của John Stacey Adam
2.1.2.3 Lý thuyết thành tựu của David McClelland
2.1.2.4 Lý thuyết kỳ vọng của Victor Vroom (1964)
2.1.2.5 Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham
2.1.2.6 Lý thuyết hai nhân tố của Herzberg
2.1.2.7 Lý thuyết ERG của Clayton P. Alderfer
2.1.2.8 Mô hình tổng thể hành vi tổ chức Kreitner & Kinicki
2.2. Các nghiên cứu liên quan đến sự hài lòng công việc
2.3 Một số kết quả nghiên cứu
2.3.1 Kết quả nghiên cứu của tác giả Đặng Thị Ngọc Hà (2010)
2.3.2 Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Duy Cường (2009)
2.3.3 Kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thị Cẩm Thúy (2011)
2.3.4 Kết quả nghiên cứu của tác giả Sengupta, (2011)
2.3.5 Kết quả nghiên cứu của Kang & Gould (2013)
2.4 Mô hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất và các nhân tố trong mô hình
2.4.1 Định nghĩa các nhân tố
2.4.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Nghiên cứu sơ bộ
3.1.1 Nghiên cứu định tính
3.1.2 Phỏng vấn thử
3.2 Nghiên cứu chính thức
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Mẫu nghiên cứu
4.2 Đánh giá các thang đo
4.2.1 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA
4.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA đối với các thành phần ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên và sự hài lòng đối với công việc
4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá đối với biến phụ thuộc (sự hài lòng)
4.2.2.3 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu
4.3 Phân tích tương quan
4.4 Kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu
4.4.1 Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến
4.4.2 Giá trị các biến trong mô hình nghiên cứu điều chỉnh
4.4.2.1 Bản chất công việc
4.4.2.2 Thanh toán tiền lương
4.4.2.3 Cấp trên
4.4.2.4 Thăng tiến
4.4.2.5 Đồng nghiệp
4.4.2.6 Điều kiện làm việc
4.4.2.7 Phúc lợi
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết quả và ý nghĩa thực tiễn
5.2 Kiến nghị với nhà quản trị
5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
5.3.1 Hạn chế:
5.3.2 Gợi ý nghiên cứu tiếp theo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan