[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tạo việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tạo việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT
1.1. Cơ sở lý luận về giải quyết việc làm cho nông dân vùng bị thu hồi đất
1.1.1. Nông dân, hộ nông dân và đặc điểm kinh tế của hộ nông dân
1.1.2. Khái niệm về lao động và việc làm
1.1.3. Thu hồi đất trong phát triển kinh tế xã hội
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới giải quyết việc làm cho người nông dân
1.2.1. Điều kiện tự nhiên
1.2.2. Điều kiện kinh tế
1.2.3. Điều kiện xã hội
1.3. Cơ sở thực tiễn về giải quyết việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất
1.3.1. Kinh nghiệm của một số tỉnh trong việc giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại Việt Nam
1.3.2. Kinh nghiệm của một số huyện trong việc giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong tỉnh Thái Nguyên
1.3.3. Bài học rút ra cho việc giải quyết việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất huyện Phú Lương
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Thu thập dữ liệu
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu và phân tích thông tin, số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cƣ́u tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất tại huyện Phú Lương
2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đo lường thực trạng lao động, việc làm
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất tới việc làm của nông dân
Chương 3. THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Tổng quan về huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
3.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của Phú Lương tới lao động và việc làm
3.2. Thực trạng tạo việc làm cho người nông dân sau khi bị thu hồi đất ở Phú Lương giai đoạn 2012 - 2014
3.2.1. Thực trạng thu hồi đất tại huyện Phú Lương
3.2.2. Thực trạng lao động và việc làm của người nông dân bị thu hồi đất của huyện Phú Lương
3.2.3. Thực trạng tạo việc làm cho người nông dân sau thu hồi đất ở huyện Phú Lương
3.3. Đánh giá chung về giải quyết việc làm cho nông dân khu vực thu hồi đất ở huyện Phú Lương trong thời gian qua
3.3.1. Đánh giá chung
3.3.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế trong giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở huyện Phú Lương
Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI NÔNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu giải quyết việc làm cho người nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Phú Lương
4.1.1. Quan điểm về giải quyết việc làm cho người nông dân tại Phú Lương khi thu hồi đất nông nghiệp
4.1.2. Phương hướng và mục tiêu của Phú Lương về tạo việc làm cho người nông dân sau khi thu hồi đất đến năm 2020
4.2. Một số giải pháp đối với huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên trong việc giải quyết việc làm cho người nông dân khi thu hồi đất
4.2.1. Khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh trong giải quyết việc làm
4.2.2. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
4.2.3. Tiếp tục định hướng, khuyến khích khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện
4.2.4. Phát triển và nâng cao hiệu quả thông tin về thị trường lao động ở nông thôn để người lao động tiếp cận kịp thời nhu cầu về việc làm trong xã hội
4.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện
4.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại nông thôn
4.2.7. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ tín dụng cho người nông dân tìm và tự tạo việc làm
4.2.8. Người lao động cần nâng cao tính chủ động về tự tạo, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình sau khi thu hồi đất nông nghiệp
4.2.9. Nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo, quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm
4.3. Kiến nghị các điều kiện để thực hiện giải pháp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan