[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Khái niệm dịch vụ khách sạn và vai trò hoạt động kinh doanh khách sạn
1.1.1. Khái niệm khách sạn
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn
1.1.3. Vai trò của hoạt động kinh doanh khách sạn
1.2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn và phân cấp quản lý đối với chính quyền cấp thành phố
1.2.1. Khái niệm về Quản lý nhà nước
1.2.2. Đặc điểm của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trong nền kinh tế thị trường
1.2.3. Vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trong nền kinh tế thị trường
1.3. Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch (kinh doanh khách sạn) của chính quyền cấp tỉnh.
1.3.1. Tổ chức hệ thống quản lý nhà nước và phân cấp quản lý về du lịch (kinh doanh khách sạn)
1.3.2. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch đối với kinh doanh khách sạn
1.3.3. Tổ chức quản lý nhà nước về thực hiện chính sách pháp luật đối với kinh doanh khách sạn
1.3.4. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh khách sạn
1.3.5. Thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn do địa phương quản lý
1.3.6. Tổ chức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch, kinh doanh khách sạn
1.3.7. Tạo lập môi trường đầu tư, sự liên kết, hợp tác phát triển liên ngành, liên vùng với các địa phương khác trong nước và nước ngoài
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khinh doanh khách sạn
1.5. Cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước về kinh doanh khách sạn
1.5.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khách sạn ở thành phố Đà Nẵng
1.5.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khách sạn ở thành phố biển Nha Trang
1.5.3. Bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, kinh doanh khách sạn cho thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khung nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh khách sạn
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
2.2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG
3.1. Khái quát về thành phố Hạ Long
3.1.1. Điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của thành phố Hạ Long tác động đến kinh doanh khách sạn trên địa bàn
3.1.2. Khái quát tình hình khách du lịch tại Hạ Long
3.1.3. Khái quát tình hình kinh doanh khách sạn tại Hạ Long
3.2. Thực trạng quản lý nhà nước về kinh doanh khách sạn ở thành phố Hạ Long giai đoạn 2012 - 2014
3.2.1. Tổ chức hệ thống quản lý nhà nước và phân cấp quản lý về kinh doanh khách sạn ở thành phố Hạ Long
3.2.3. Tổ chức quản lý nhà nước về thực hiện pháp luật kinh doanh khách sạn và chính sách ở thành phố Hạ Long
3.2.4. Tổ chức quản lý nhà nước về giám sát hoạt động kinh doanh khách sạn ở thành phố Hạ Long giai đoạn 2012 - 2014
3.2.5. Quản lý thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh khách sạn
3.2.6. Quản lý tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước địa phương kinh doanh khách sạn
3.2.7. Quản lý nhà nước về bồi dưỡng đào tạo nhân lực khách sạn ở thành phố Hạ Long giai đoạn 2012 - 2014
3.3. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ khách sạn tại Hạ Long
3.4. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long
3.4.1. Những nhân tố khách quan
3.4.2. Những nhân tố chủ quan
3.5. Những tồn tại và nguyên nhân của hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn tại Hạ Long
3.5.1. Những tồn tại
3.5.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG
4.1. Dự báo phát triển ngành và quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long đến năm 2020
4.1.1. Dự báo xu hướng phát triển du lịch gắn liền với kinh doanh khách sạn tại Hạ Long trong thời gian tới
4.1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển du lịch và dịch vụ khách sạn
4.1.3. Mục tiêu phát triển kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long
4.2. Các giải pháp cơ bản hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long
4.2.1. Giải pháp 1: Cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách về kinh doanh khách sạn
4.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện quy hoạch và nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch du lịch để thu hút khách lưu trú lâu hơn
4.2.3. Giải pháp 3: Tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, ban hành các chính sách trọng điểm phát triển kinh doanh khách sạn trên địa bàn
4.2.4. Giải pháp 4: Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước chuyên nghiệp về khách sạn
4.2.5. Giải pháp 5: Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh khách sạn ở thành phố Hạ Long
4.2.6. Giải pháp 6: Tăng cường xúc tiến kinh doanh khách sạn, kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác trong phát triển kinh doanh khách sạn
4.2.7. Giải pháp 7: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh khách sạn
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan