[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 – ISO 9000 VÀ VIỆC ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG NGÀNH THUẾ
1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.1.1. Khái niệm về chất lượng
1.1.2. Các nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9000
1.1.3. Chất lượng trong dịch vụ công
1.2. GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000
1.2.1. ISO 9000 là gì?
1.2.2. Mô hình của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000
1.3. ÁP DỤNG ISO 9000 VÀO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1.3.1. Bản chất và đặc trưng của dịch vụ hành chính công
1.3.2. Các yếu tố cấu thành và các yếu tố tác động đến dịch vụ hành chính công
1.3.3. Sự cần thiết cải cách dịch vụ hành chính nhà nước
1.3.4. Áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước
1.4. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ISO 9000 VÀO LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG NGÀNH THUẾ
1.4.1. Một số dịch vụ công trong lĩnh vực thuế
1.4.2. Các bước tiến hành xây dựng và áp dụng ISO 9000 vào lĩnh vực dịch vụ công ngành thuế
1.5. KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ISO 9000 VÀO LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG NGÀNH THUẾ
1.5.1. Một số thuận lợi khi áp dụng ISO 9000
1.5.2. Những vấn đề tồn tại và khó khăn khi áp dụng ISO 9000
1.6. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
1.6.1. Thu thập dữ liệu
1.6.2. Thiết lập mô hình nghiên cứu việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
1.6.3. Thiết kế nghiên cứu định tính
1.6.4. Thiết kế nghiên cứu định lượng
1.6.5. Xây dựng thang đo
1.6.6. Phương pháp thu thập thông tin và chọn mẫu nghiên cứu
1.6.7. Quy trình nghiên cứu
1.6.8. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
2.1. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
2.1.1. Giới thiệu vài nét chính về tỉnh Lâm Đồng
2.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
2.1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình thu ngân sách Nhà nước từng năm trong giai đoạn 2011-2015
2.2. GIỚI THIỆU VỀ CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
2.2.1. Lịch sử Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
2.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ chính của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
2.3. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG CỦA CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
2.3.1. Quá trình xây xựng và áp dụng ISO 9000 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
2.3.2. Kết quả cung cấp dịch vụ thuế trước và sau khi áp dụng ISO 9000
2.4. ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2008 QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT
2.4.1. Mô tả mẫu
2.4.2. Đánh giá thang đo ĐGAP TCVN ISO 9001:2008 thông qua hệ số Cronbach’s Alpha
2.4.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA
2.4.4. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy tuyến tính bội
2.4.4.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình
2.4.4.2. Kiểm định giả thuyết về hệ số β của mô hình hồi quy
2.4.4.3. Mô hình hồi quy
2.4.5. Đánh giá việc áp dụng ISO 9000 đối với Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
2.4.6. Một số ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế
2.4.6.1. Một số ưu điểm
2.4.6.2. Những vấn đề còn hạn chế, tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
3.1. MỤC ĐÍCH CỦA GIẢI PHÁP
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
3.2.1. Nhóm giải pháp liên quan đến hoàn thiện thể chế và bộ máy
3.2.1.1. Hoàn thiện thể chế và quy trình cung ứng dịch vụ hành chính công cho các tổ chức và người nộp thuế
3.2.1.2. Đồng bộ và liên thông chương trình áp dụng ISO 9000 trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến quản lý nguồn lực, công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
3.2.3. Nhóm giải pháp cải tiến nhằm hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
3.2.3.1. Nhóm giải pháp về kiểm soát hệ thống tài liệu
3.2.3.2. Nhóm giải pháp về kiểm soát hồ sơ chất lượng
3.2.3.3. Nhóm giải pháp về kiểm soát sản phẩm không phù hợp và quá trình thực hiện các quy trình tác nghiệp hướng về Người nộp thuế
3.2.3.4. Nhóm giải pháp về hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
3.2.4. Nhóm giải pháp về cải tiến và hoàn thiện HTQLCL bằng các công cụ quản lý chất lượng.
3.2.4.1. Chu trình Deming (P-D-C-A)
3.2.4.2. Áp dụng 5S – Công cụ bảo đảm môi trường làm việc
3.3. KIẾN NGHỊ
3.4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CHO ĐỀ TÀI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan