[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các yếu tố gây chậm trễ tiến độ và vượt chi phí các dự án y tế, giáo dục tại Long An giai đoạn thi công

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các yếu tố gây chậm trễ tiến độ và vượt chi phí các dự án y tế, giáo dục tại Long An giai đoạn thi công
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG
1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3.1 Mục tiêu tổng quát
1.3.2 Mục tiêu cụ thể
1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KỸ THUẬT ÁP DỤNG
1.5.1 Phương pháp nghiên cứu
1.5.2 Kỹ thuật áp dụng
1.6 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
1.7.1 Về mặt học thuật
1.7.2 Về mặt thực tiễn
CHƯƠNG 2 - TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
2.1 CÁC KHÁI NIỆM
2.1.1 Vốn ngân sách
2.1.2 Đầu tư xây dựng cơ bản
2.1.3 Chi phí xây dựng
2.1.4 Tiến độ trong xây dựng trong giai đoạn thi công
2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆN TẠI
2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước ngoài
2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ BẢNG HỎI
3.1 CÁC KHÁI NIỆM
3.1.1 Định nghĩa chậm tiến độ
3.1.2 Định nghĩa vượt chi phí
3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
3.3 QUY TRÌNH THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI
3.4 NỘI DUNG BẢNG CÂU HỎI
3.4.1 Giới thiệu chung
3.4.2 Thang đo
3.4.3 Các yếu tố khảo sát và mã hóa dữ liệu bảng hỏi
3.5 THÔNG TIN CHUNG
3.6 XÂY DỰNG BẢNG CÂU HỎI CHÍNH THỨC
3.7 THU THẬP DỮ LIỆU
3.7.1 Xác định kích thước mẫu
3.7.2 Lựa chọn kỹ thuật lấy mẫu
3.7.3 Phân phối và thu thập dữ liệu
3.8 CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU
3.8.1 Đánh giá thang đo
3.8.2 Kiểm định khác biệt trung bình tổng thể
3.8.3 Lý thuyết về phân tích nhân tố chính
3.8.4 Phần mềm áp dụng
3.9 KẾT LUẬN CHƯƠNG
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ VÀ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH LONG AN
4.1.1 Vị trí địa lý
4.1.2 Địa hình
4.1.3 Khí hậu
4.1.4 Tổ chức hành chính
4.1.5 Dân số
4.1.6 Tài nguyên
4.1.7 Kinh tế
4.2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN Y TẾ, GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2011-2015
4.2.1 Thực trạng đầu tư giáo dục trên địa bàn tỉnh đến năm 2015
4.2.2 Thực trạng đầu tư y tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2015
4.3 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN Y TẾ VÀ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
4.3.1 Phân bổ vốn
4.3.2. Giải ngân, quyết toán các dự án
4.3.4 Yếu tố năng lực của Chủ Đầu tư
4.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ GÂY CHẬM TRỄ TIẾN ĐỘ VÀ VƯỢT CHI PHÍ TRONG CÁC DỰ ÁN Y TẾ - GIÁO DỤC
5.1 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
5.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ
5.2.1 Kết quả trả lời bảng câu hỏi
5.2.2 Kinh nghiệm của người tham gia dự án
5.2.3 Chức vụ của người tham gia dự án
5.2.4 Lĩnh vực hoạt động
5.2.5 Nguồn vốn
5.2.6 Quy mô dự án
5.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO
5.4 ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP MỨC ĐỘ XẢY RA, MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG
5.4.1 Quy trình đánh giá độc lập từng loại mức độ
5.4.2 Đánh giá mức độ ảnh hưởng
5.4.2 Kiểm định khác biệt về trị trung bình mức độ xảy ra giữa các nhóm
5.5 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CHÍNH PCA (PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS)
5.6 CÁC NHÓM NHÂN TỐ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẬM TIẾN ĐỘ VÀ VƯỢT CHI PHÍ
5.6.1 Phân tích các nhân tố
5.6.2 Kết quả và bàn luận
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan