[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình các chủ đề và công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình các chủ đề và công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC TỪ TIẾNG ANH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CÁC CHỦ ĐỀ VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ TÌM KIẾM CÁC TÀI LIỆU THEO NGỮ NGHĨA
2.1. Giới thiệu về mô hình các chủ đề:
2.2. Tổng quan:
2.3. Quy trình xây dựng mô hình các chủ đề và tìm kiếm theo ngữ nghĩa:
2.4. Kết luận:
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC CHỦ ĐỀ VÀ TÌM KIẾM THEO NGỮ NGHĨA
3.1. Các kỹ thuật trong xây dựng mô hình các chủ đề và tìm kiếm theo ngữ nghĩa:
3.1.1. WebCrawler thu thập dữ liệu [4]:
3.1.2. Quy trình thu thập dữ liệu:
3.1.3. Frontier:
3.1.4. Cách lấy trang
3.1.5. Bóc tách trang
3.1.6. Các chiến lược thu thập dữ liệu
3.1.7. WebCrawler áp dụng cho luận văn:
3.2. Xử lý văn bản:
3.2.1. Đặc điểm của từ trong Việt:
3.2.2. Kỹ thuật tách từ trong tiếng Việt:
3.2.3. Công cụ áp dụng cho việc tách từ trong tiếng Việt:
3.3. Phân chia các chủ đề và tính trọng số các từ trong chủ đề:
3.3.1. Thuâṭ toán Latent Dirichlet Allocation [6]:
3.3.1.1. Suy luận chủ đề:
3.3.1.2. Các kết quả thu được từ công cụ JGibbsLDA:
3.4. Web ngữ nghĩa [15]:
3.4.1. Tìm hiểu web ngữ nghĩa
3.4.2. Kiến trúc Web ngữ nghĩa:
3.4.2.1. Giới thiệu RDF:
3.4.2.2. Ontology:
3.4.2.3. Vai trò của Ontology:
3.4.2.4. Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL :
3.5. Kết luận:
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC CHỦ ĐỀ VÀ CÔNG CỤ TÌM KIẾM THEO NGỮ NGHĨA
4.1. Quy trình xây dựng mô hình các chủ đề và công cụ tìm kiếm theo ngữ nghĩa:
4.1.1. Thu thập dữ liệu:
4.1.2. Bóc tách dữ liệu:
4.1.3. Sử dụng mô hình Latent Dirichlet Allocation:
4.2. Xây dựng mô hình các chủ đề:
4.2.1. Phương pháp ghi tập tin phân tán theo chiều rộng:
4.2.2. Phương pháp ghi tập tin phân tán theo chiều sâu:
4.3. Xây dựng chương trình tìm kiếm theo ngữ nghĩa:
4.3.1. Sesame Sever
4.3.2. Jena Framework và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL:
4.3.3. Xử lý dữ liệu tìm kiếm:
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
5.1. Kết quả thực nghiệm:
5.1.2. Môi trường thực nghiệm:
5.1.3. Công cụ:
5.1.4. Dữ liệu:
5.1.5. Kết quả đạt được:
5.2. Đánh giá chương trình:
5.2.1. Thời gian tìm kiếm của chương trình:
5.2.2. Độ chính xác của chương trình:
5.2.3. Độ phản hồi của chương trình:
5.2.4. Độ tổng quát của chương trình:
5.2.5. Kết luận:
5.2.6. Các vấn đề rút ra được từ thí nghiệm trên:
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan