[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Tính cấp thiết của đề tài
1.3. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.3.1. Mục tiêu của đề tài
1.3.2. Nội dung nghiên cứu
1.3.3. Phương pháp nghiên cứu
1.3. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
2.1. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ
2.1.1. Khái niệm kế toán quản trị chi phí
2.1.2. Sơ lược về sự ra đời và quá trình phát triển của kế toán quản trị chi phí
2.2. CHỨC NĂNG, VAI TRÒ VÀ MÔ HÌNH LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
2.2.1. Chức năng của quản trị doanh nghiệp
2.2.2. Vai trò của KTQT chi phí trong doanh nghiệp
2.3. NỘI DUNG VỀ KTQT CHI PHÍ
2.3.1 Khái niệm và phân loại chi phí
2.3.2. Dự toán chi phí sản xuất – kinh doanh
2.3.4. Phân tích chi phí để ra quyết định kinh doanh
2.3.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận
2.3.6. Tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỈNH BÌNH PHƯỚC
3.2. KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
3.2.1. Thực trạng ngành gỗ ở Tỉnh Bình Phước
3.2.2. Khảo sát
3.2.3. Kết quả nghiên cứu quan sát
3.3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ Ở CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
3.3.1. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí (Môi trường hoạt động)
3.3.2. Thực trạng về nhu cầu của nhà quản lý đối với KTQT chi phí
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
4.1. MỤC TIÊU VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
4.1.1. Mục tiêu vận dụng kế toán quản trị chi phí
4.2. VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
4.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tài chính và kế toán quản trị theo mô hình kết hợp
4.2.2. Phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Về phía Nhà nước
5.2. Về phía các doanh nghiệp

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan