[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu chi nhánh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu chi nhánh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về rủi ro hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm, chức năng và hoạt động của ngân hàng thương mại
1.1.2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.3. Những vấn đề chung về rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2. Cơ sở thực tiễn: Các kinh nghiệm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ở Việt Nam
1.2.1. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
1.2.2. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH QUẢNG NINH (GPBANK QUẢNG NINH)
3.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - chi nhánh Quảng Ninh
3.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank)
3.1.2. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - chi nhánh Quảng Ninh (GPBank Quảng Ninh)
3.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - chi nhánh Quảng Ninh (GPBank Quảng Ninh) giai đoạn 2012 - 2014
3.2.1. Khái quát chung
3.2.2. Tình hình huy động vốn của GPBank Quảng Ninh
3.2.3. Tình hình sử dụng vốn của GPBank Quảng Ninh
3.3. Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay của GPBank Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014
3.3.1. Dấu hiệu nhận biết các khoản vay có nguy cơ phát sinh rủi ro tại GPBank Quảng Ninh
3.3.2. Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay của GPBank Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014
3.3.3. Đánh giá rủi ro trong hoạt động cho vay của GPBank Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Những nguyên nhân dẫn tới rủi ro hoạt động cho vay tại GPBank Quảng Ninh
Chương 4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH QUẢNG NINH (GPBANK QUẢNG NINH)
4.1. Mục tiêu, phương hướng mở rộng hoạt động cho vay của GPBank Quảng Ninh
4.1.1. Dự báo môi trường kinh doanh trong giai đoạn tới
4.1.2. Mục tiêu triển khai KHKD năm 2015 của GPBank Quảng Ninh
4.1.3. Định hướng hoạt động cho vay trong năm 2015 của GPBank Quảng Ninh
4.2. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại GPBank Quảng Ninh
4.2.1. Thay đổi quan điểm về định hướng khách hàng
4.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng
4.2.3. Thẩm quyền phán quyết của chi nhánh
4.2.4. Quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá trình giải ngân và sau khi cho vay
4.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ
4.2.6. Thực hiện các biện pháp xử lý nợ thích hợp
4.2.7. Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay
4.2.8. Thực hiện nghiêm túc phân loại nợ và trích lập dự phòng
4.2.9. Tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng
4.3. Một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của GPBank Quảng Ninh
4.3.1. Đối với nhà nước
4.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam
4.3.3. Đối với ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - HO
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan