[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty Cao su Đồng Nai đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty Cao su Đồng Nai đến năm 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái quát nhân lực và quản trị nguồn nhân lực.
1.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực.
1.3. Những nội dung chủ yếu của công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiêp.
1.4. Ảnh hưởng của môi trường đối với quản trị nguồn nhân lực.
1.5. Vai trò của quản trị nnl đối với hoạt động của doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
2.1. Giới thiệu về tổng Công ty cao su Đồng Nai.
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại tổng Công ty cao su Đồng Nai.
2.3. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại tổng Công ty.
2.4. Tác động từ môi trường đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại tổng Công ty cao su Đồng Nai.
2.5. Đánh giá chung về hoạt động quản trị nguồn nhân lực của tổng Công ty.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015.
3.1. Định hướng phát triển chung của tổng Công ty cao su Đồng Nai đến năm 2015.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực đến năm 2015.
3.3. Kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại tổng Công ty.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan