[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỬ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
1.1.1 Khái niệm nhân lực và nguồn nhân lực
1.1.2 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.1.3 Nhiệm vụ của nguồn nhân lực
1.1.4 Mục tiêu của nguồn nhân lực
1.2 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1 Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
1.2.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.1.2 Phân tích công việc
1.2.1.3 Quá trình tuyển dụng
1.2.1.4 Kiểm tra trắc nghiệm phỏng vấn
1.2.2 Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2.1 Định hướng phát triển nghề nghiệp
1.2.2.2 Đào tạo và phát triển
1.2.3 Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực
1.2.3.1 Đánh giá kết quả thực hiện công việc
1.2.3.2 Lương và các khoản phúc lợi
1.2.3.3 Quan hệ lao động
1.3 Các yếu tố cơ bản tác động công tác quản trị nguồn nhân lực
1.3.1 Các ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài.
1.3.1.1 Môi trường vĩ mô
1.3.1.2 Môi trường vi mô
1.3.2 Các ảnh hưởng từ môi trường bên trong.
1.4 Những yếu tố đặc thù nguồn nhân lực của ngành viễn thông
1.4.1 Các yếu tố đặc thù của ngành viễn thông
1.4.1.1 Đặc điểm của dịch vụ ngành viễn thông
1.4.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành viễn thông
1.4.2 Các đặc điểm cơ bản nguồn nhân lực ngành viễn thong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA VNPT ĐỒNG NAI .
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Lịch sử hình thành VNPT Đồng Nai
2.1.3 Các giai đoạn phát triển
2.1.4 Giới thiệu về VNPT Đồng Nai
2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.4.2 Sản phẩm của doanh nghiệp
2.1.4.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.4 Định hướng kinh doanh
2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực
2.2.1 Hiện trạng nguồn nhân lực
2.2.1.1 Số lượng lao động
2.2.1.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính.
2.2.1.3 Cơ cấu lao động theo chức năng và trình độ.
2.2.1.4 Cơ cấu lao động theo thâm niên công tác
2.2.1.5 Biến động nhân sự
2.2.2 Phân tích thực trạng thu hút nguồn nhân lực
2.2.2.1 Công tác hoạch định nguồn nhân lực
2.2.2.2 Phân tích công việc
2.2.2.3 Tuyển dụng
2.2.3 Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.3.1 Phát triển nghề nghiệp
2.2.3.2 Công tác đào tạo
2.2.4 Phân tích thực trạng thực hiện chức năng duy trì triển nguồn nhân lực
2.2.4.1 Đánh giá kết quả thực hiện công việc
2.2.4.2 Động viên qua lương , phúc lợi
2.2.4.3 Quan hệ lao động
2.2.5 Đánh giá chung về quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Đồng Nai
2.2.5.1 Các thành tựu quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Đồng Nai
2.2.5.2 Tồn tại công tác quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Đồng Nai
2.3 Những tác động từ môi trường
2.3.1 Các yếu tố môi trường bên ngoài
2.3.1.1 Môi trường vĩ mô
2.3.1.2 Môi trường vi mô
2.3.2 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp.
2.3.2.1 Nguồn nhân lực
2.3.2.2 Công tác quản lý sản xuất
2.3.2.3 Văn hóa doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VNPT ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020.
3.1 Định hướng chiến lược của VNPT
3.2 Định hướng phát triển của VNPT Đồng Nai
3.3 Quan điểm và mục tiêu phát triển NNL của VNPT Đồng Nai đến năm 2020
3.3.1 Quan điểm nguồn nhân lực của VNPT Đồng Nai
3.3.2 Mục tiêu nguồn nhân lực đến năm 2020
3.4 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NNL của VNPT Đồng Nai
3.4.1 Giải pháp nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ phụ trách công tác nguồn nhân lực.
3.4.2 Các giải pháp thu hút nguồn nhân lực
3.4.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định
3.4.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích công việc
3.4.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng
3.4.2.4 Giải pháp về sử dụng đề bạt và điều động nhân viên
3.4.3 Các giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.4.3.1 Giải pháp mô hình tổ chức phòng TCLĐTL
3.4.3.2 Các chương trình nghề nghiệp cho người lao động
3.4.3.3 Các giải pháp về công tác đào tạo
3.4.4 Các giải pháp duy trì nguồn nhân lực
3.4.4.1 Đổi mới chính sách tiền lương
3.4.4.2 Đổi mới chế độ phân phối tiền lương
3.4.4.3 Chuẩn hóa công tác đanh giá nhân viên
3.4.4.4 Chính sách động viên khen thưởng
3.5 KIẾN NGHỊ
3.5.1 Kiến nghị đối với Bộ thông tin truyền thông
3.5.2 Kiến nghị đối với Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan