[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long đến năm 2020
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH
1.1. Lý thuyết về cạnh tranh.
1.2. Các mô hình phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng của môi trường đến năng lực cạnh tranh.
1.4. Các công cụ sử dụng để đánh giá và đề ra giải pháp.
1.5. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành sản xuất dược phẩm.
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC CỬU LONG
2.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần Dược Cửu Long.
2.2. Đánh giá chung năng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược Cửu Long.
2.3. Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến năng lực cạnh tranh của Công ty Dược Cửu Long.
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Sử mạng và mục tiêu của Công ty Cổ phần Dược Cửu Long đến năm 2020.
3.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Dược Cửu Long.
3.3. Kiến nghị.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

PHẦN KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan