[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm duy trì và đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Đồng Nai đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm duy trì và đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Đồng Nai đến năm 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DUY TRÌ VÀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Khái niệm và vai trò nguồn nhân lực
1.2 Chức năng duy trì nguồn nhân lực
1.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
1.4 Xác đinh nhu cầu đào tạo phát triển theo yêu cầu kế hoạch kinh doanh
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG DUY TRÌ VÀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT ĐỒNG NAI
2.1 Giới thiệu Công ty Bảo Việt Đồng Nai
2.2 Thực trạng về duy trì và đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Đồng Nai từ 2006-2010
2.3 đánh giá những mặt tích cực và tồn tại của thực trạng duy trì và đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Đồng Nai
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015
3.1 Quan điểm và mục tiêu định hướng chiến lược cho việc duy trì và đào tạo phát triển nguồn nhân lực
3.2 Giải pháp nhằm duy trì và đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Đồng Nai
3.3. Kiến nghị
Kết luận chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan