[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch Đồng Nai đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch Đồng Nai đến năm 2015
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH
1.1.1. Khái niệm du lịch
1.1.2. Sản phẩm du lịch
1.1.3. Khách du lịch (Visitors)
1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế du lịch
1.2. TÀI NGUYÊN DU LỊCH
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Phân loại tài nguyên du lịch
1.3. CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH CHỦ YẾU
1.3.1. Du lịch triển lãm, hội nghị và hội thảo (Mice)
1.3.2. Du lịch nghĩ dưỡng
1.3.3. Du lịch tham quan
1.3.4. Du lịch chữa bệnh
1.3.5. Du lịch thể thao
1.3.6. Du lịch sinh thái
1.3.7. Du lịch văn hóa
1.4. NHỮNG YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
1.4.1. Môi trường Vĩ mô
1.4.2. Môi trường Vi mô
1.5. VAI TRÒ CỦA NGÀNH DU LỊCH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1.5.1. Vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế
1.5.2. Vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển xã hội
1.6. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH DU LỊCH
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐỒNG NAI TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2010
2.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.1.2.1. Địa hình
2.1.2.2. Tài nguyên nước
2.1.2.3. Tài nguyên rừng
2.1.3. Tài nguyên nhân văn
2.1.3.1. Tài nguyên du lịch nhân văn vật thể
2.1.3.2. Tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể
2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2008 – 2010.
2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế
2.2.2. Tình hình phát triển xã hội
2.2.2.1. Dân số và dân tộc
2.2.2.2. Nguồn lao động
2.3. CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT PHỤC VỤ DU LỊCH
2.3.1. Cơ sở hạ tầng
2.3.1.1. Hệ thống giao thông
2.3.1.2. Bưu chính viễn thông
2.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.3.2.1. Cơ sở lưu trú
2.3.2.2. Cơ sở ăn uống
2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2008 – 2010
2.4.1. Doanh thu du lịch
2.4.2. Khách du lịch
2.4.3. Quản lý Nhà Nước về du lịch
2.4.4. Hoạt động tài chính
2.4.5. Nguồn nhân lực
2.4.6. Hoạt động Marketing
2.4.6.1. Nghiên cứu thị trường
2.4.6.2. Marketing Mix (Marketing hỗn hợp)
2.4.7. Nghiên cứu phát triển
2.4.8. Hệ thống thông tin
2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐỒNG NAI
2.5.1. Những ưu điểm
2.5.2. Những nhược điểm
2.6. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐỒNG NAI
2.6.1. Môi trường vĩ mô
2.6.2. Môi trường vi mô
2.6.3. Nhận định những cơ hội và thách thức của du lịch Đồng Nai
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015
3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG NAI ĐẾN 2015
3.1.1. Quan điểm phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai
3.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai
3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát
3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015
3.2.1. Nhóm giải pháp tận dụng ưu điểm
3.2.1.1. Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm
3.2.1.2. Giải pháp Khai thác và mở rộng thị trường
3.2.1.3. Giải pháp liên kết phát triển du lịch
3.2.2. Nhóm giải pháp hạn chế nhược điểm
3.2.2.1. Giải pháp khác biệt hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
3.2.2.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch
3.2.2.3 Giải pháp Marketing du lịch
3.2.2.4. Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch
3.2.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.2.3.1. Giải pháp xã hội hóa công tác phát triển du lịch
3.2.3.2. Giải pháp tôn tạo và bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Đối với trung ương
3.3.2. Đối với địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan