[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Nestle Việt Nam đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Nestle Việt Nam đến năm 2015
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.2. Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.3. Những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.4. Một số kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của vài doanh nghiệp mạnh trong ngành.
TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NESTLE VN TỪ NĂM 2007 - 2010
2.1. Tổng quan về ngành thực phẩm.
2.3. Phân tích những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NESTLE VN.
2.4. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của NESTLE VN.
TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
3.1. Những cơ sở đề ra giải pháp.
3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.
3.3. Kiến nghị.
TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 3
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan