[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ACB ĐỒNG NAI đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ACB ĐỒNG NAI đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1-Khái niệm ngân hàng và hoạt động ngân hàng
1.2-Khái niệm, đặc điểm, vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại
1.3-Các hình thức dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu
1.4-Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.5-Một số kinh nghiệm về hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong nước và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI ACB ĐỒNG NAI
2.1-Giới thiệu về ngân hàng ACB và ACB Chi Nhánh Đồng Nai
2.2-Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ACB Đồng Nai
2.3-Phân tích tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng bán lẻ tại ACB Đồng Nai
2.4-Đánh giá hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ACB Đồng Nai
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI ACB ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020
3.1-Cơ sở đề ra giải pháp
3.2-Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ACB Đồng Nai
3.3-Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan